B.S. Index van de publicaties van 6 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van hoofdstuk V « Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen » van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 8 juli 2004, wordt aan de heer Peter Debrabandere, wonende te 8530 Harelbeke, op zijn verzoek, eervo type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Oudenaarde. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 8 september 2004, wordt aan de heer Andreas Debels, wonende te 9600 Ronse, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol onts Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 april 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 5 april 2003, wordt aan de heer Gustaaf Cuvelier, wonende te 8970 Poperinge, die de leeftijdsgrens hee Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Charleroi. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 juni 2003, dat uitwerking heeft met ingang van 14 december 2002, wordt aan de heer G. Wery, wonende te 6020 Dampremy, die op 14 december 2002 de leeftijdsgrens voor de uitoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005012082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005 wordt de heer Jhonny Deplancke, ingenieur, met ingang van 1 november 2004 door verhoging in graad bevorderd tot de graad van ingenieur-directeur. Bij koninklijk besluit v Een beroep tot type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005022208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Rijksdienst voor pensioenen van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005012078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2005 wordt Mevr. Nancy Maelstaf, attaché bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ingang van 1 maart 2005, overgeplaatst naar de Federale Overheidsdiens Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Brugge. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 16 januari 2004, wordt aan de heer Luc Nyssen, wonende te 8301 Knokke-Heist, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2004, dat uitwerking heeft met ingang van 18 maart 2003, wordt aan Mevr. Aafje De Romsee, wonende te 2000 Antwerpen, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 15 juni 2004, wordt aan de heer Jacobus Schreurs, wonende te 3680 Maaseik, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag ver Hij wor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022308 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 maart 2005 wordt, met ingang van 1 december 2005, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Marcel Meyns, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022287 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 13 september 2004 wordt, met ingang van 1 januari 2006, eervol ontslag uit zijn functies van ingenieur verleend aan de heer Bourge, Jean-Jacques H. E. S. M., die aanspraak heeft op een rustp Bij het

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/03/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005031105 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van een waarnemend commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Haven van Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005200827 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 februari 2005 in zake G. De Vos tegen het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknem « Sche

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verhoging op 1 oktober 2004 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 113,87 (basis 1996 = 100)). - Erratum De inleidende zin in het Nederlands van het bericht 2005/22194 op bladzijde 10858 van het Belgisc(...) type erratum prom. 25/02/2005 pub. 06/04/2005 numac 2005022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009266 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij het arbeidshof te Antwerpen : 1; - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Sint-Niklaas : 1; - opsteller bij het federaal parket : 1. De kandidaturen voor een be De kandidaten di

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009257 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is aan de heer De Roeck, S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het is hem v Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009264 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2005, bladzijde 13426, regel 47, lezen : « adjunct-griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Doornik » i.p.v. « adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009256 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 juni 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Hendrickx, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpl Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat in werking treedt op 8 april 2005, is aan de heer Van Beneden, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel. Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009265 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, de heer Devocht, P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedafleggi Bij minist

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005009262 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2005, is Leleu, Alexandra, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straf Bij koninkl type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005022286 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij ministerieel besluit van 24 februari 2005 wordt Mevr. Rasschaert, Leentje, met ingang van 1 april 2004, in vast dienstverband benoemd in de betrekking van gezondheidsinspecteur bij de centrale d Bij min

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005014067 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen heeft de Minister van M Voor de

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 februari 2005 heeft de heer Halit Cingillioglu de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Turkse Republiek te Brugge uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vlaande

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005003161 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 569 van 18 februari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005003159 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 455 van 10 februari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 06/04/2005 numac 2005003160 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 585 van 18 februari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^