B.S. Index van de publicaties van 7 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009220 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 maart 2005, is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer **** ****, Es type wet prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005003204 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van de bedrijfstakken van een beleggingsonderneming aan een kredietinstelling Overeenkomstig het artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank-, Finan(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005022288 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1976 betreffende de keuring van en de handel in vis type koninklijk besluit prom. 07/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005022273 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik door behandelaars en producenten van verpakkingshout van het merkteken dat de naleving van ISPM-norm 15 bevestigt type koninklijk besluit prom. 24/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005031112 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCT's) type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair Leercomité voor de houtnijverheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005000660 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 29 maart 2005, dat in werking treedt op 1 april 2005, wordt de heer Dirk Coryn, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectie - Paritai

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005031106 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005, wordt beschermd als geheel de totaliteit van de gebouwen gelegen Boterstraat 29, 31 en 33, te Brussel, bekend ten kadaster te Brussel, 1e afde Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005031110 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005, worden beschermd als monument de funderingen, de voorgevel, de achtergevel, de bedaking, de gemene muren en de totaliteit van de draagstructuu Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005031109 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005, wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw gelegen Boterstraat 21, te Brussel, beken(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005031108 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2004, worden beschermd als monument de funderingen, de kelders, de voorgevel, de achtergevel, de bedaking, de gemene muren, de overgebleven delen va Voor d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005031107 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005, worden beschermd als monument de funderingen, de voorgevel, de achtergevels, de gemene muren en de bedaking van het gebouw gelegen Boterstraat Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200901 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van het beheerscomité van het « Agence wallonne pour l'intégration des personnes handi

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005003270 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht betreffende de voorafbetalingen van meewerkende echtgenoten. - Aanslagjaar 2006 ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomst Die vermee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/02/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200833 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het geldelijk statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector en van de instellingen van openbaar nut die type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005200857 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 februari 2005, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking ten bedrage va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005200875 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende activering van de waarborg van de Franse Gemeenschap voor een kredietlijn op korte termijn voor een maximaal bedrag van 20 miljoen euro

arrest

type arrest prom. 29/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005003218 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België erkende derivatenspecialisten

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009269 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 18 januari 2005 werd de heer Oris, E., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen aangewezen, vanaf 18 januari 2005, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als werk type beschikking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009270 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 2 maart 2005 werd de heer Debacker, W., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 april 2005, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als werkge type beschikking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009272 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen Bij beschikking van 28 februari 2005 werd de heer Dirix, M., door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 maart 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in sociale zaken, als wer type beschikking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009271 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 2 maart 2005 werd de heer Van Den Bossche, D., door de eerste voorzitter van het arbeidshof te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 mei 2005, om het ambt van plaatsvervangend raadsheer in sociale zaken, als w

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 26 maart 2005, wordt de heer Vandenperre, Danny, benoemd in de functie van onderzoeker bij de dienst individuele onderzoeken van de Alg

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005022296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Openstaande betrekking van « Nederlandstalig Ombudspersoon » binnen het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen. - Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbenden, titularissen van een diploma dat toegang ver(...) Besch

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009267 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 maart 2005 : - is er een einde gesteld aan de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie : Luik : - van de he - van Mevr. We type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005009268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, dat in werking treedt op 30 april 2005, is aan de heer Nelis, L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen. Het is hem vergun Het beroep

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005012080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 23 maart 2005 is het laboratorium van de V.Z.W. Lisec, Craenevenne 140, te 3600 Genk, erkend gew(...) - Identificatie van asbest in materialen volgens d type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005012083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 23 maart 2005 is de firma Hertel Services Poland, Stycnia 20-15, te 32-700 Bochnia (Polen), erk(...)

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. 26/03/2005 pub. 07/04/2005 numac 2005021038 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van de Grondwet (2)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005200908 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige geneesheer-inspecteurs (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG05004). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. LEGIEST, BARBARA, (...) 2. LABEEUW, type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005200906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau A). - Algemene Directie Controle en Bemiddeling FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG04829). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 3. VANDEN ABEE type bericht van selor prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005200907 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige paramedici-verpleegkundigen (niveau B) voor de dienst Uitvoering Straffen en Maatregelen van de FOD Justitie (ANG04841). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1(...) 2. DEBRUYNE

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 07/04/2005 numac 2005054275 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Thillo, Joanna Joanna Van Thillo, uit de echt gescheiden van Charles Van Stryd Alvorens te besl
^