B.S. Index van de publicaties van 8 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200847 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 49/2005 van 1 maart 2005 Rolnummer 2963 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 174, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli Het Arb type wet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200842 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 39/2005 van 16 februari 2005 Rolnummer 3009 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 21 van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medis Het Arbitr type wet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200843 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 40/2005 van 16 februari 2005 Rolnummers 3116 tot 3126, 3130 tot 3133, 3167 tot 3169 en 3181 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 261, 265, 281 tot 283 en 311 van de algemene wet inzake douane e Het Arbitr type wet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200844 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 Rolnummer 3134 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2°, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing ervan bij de wet van 4 mei Het Ar type wet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200884 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 62/2005 van 23 maart 2005 Rolnummer 2913 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 16, 2°, en 18, 4°, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair r Het Arbit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, wordt de heer Pierre Vandernoot, Staatsraad, gemachtigd : 1° de uitoefening van zijn onderwijstaken aan de « Université libre de Bruxelles » voort te - lect

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vernietiging van een beslissing van het Beheerscomité van het Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de gezondheidsinrichtingen en diensten genomen op de vergadering van 21 februari 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005035350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005035377 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200904 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1997 houdende erkenning van het natuurreservaat « Sart-Tilman » en betreffende de regulering van de populaties wilde zwijnen type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200905 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een cel technische bijstand binnen het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer

decreet

type decreet prom. 28/01/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200879 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 december 2002 houdende de opvolging van de resoluties van de conferentie van de Verenigde Naties over de Vrouwen te Peking

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005002041 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005003273 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41, 2710 11 45 en 2710 11 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005009273 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de nieuwe zetel van het vredegerecht van Edingen op 4 april 2005 Place Delannoy 50 , 7850 Enghien. De zittingszaal zal zich bevinden in het bijgebouw van Maison Jonathas, rue Montgomery 7, 7850 Enghien. ((...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200858 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 maart 1998 tot samenstelling van de raad van beroep van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 08/04/2005 numac 2005200883 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 2001, over sommige persorganen, van een bijkomend gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI

verslag

type verslag prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005003027 bron federale overheidsdienst financien Hoge Raad van Financiën. - Jaarverslag 2004 1. Samenstelling van de Hoge Raad van Financiën Voorzitter : Reynders, D., Minister van Financiën. Vice-voorzitter : Peeters, T., hoogleraar emeritus aan de Katholieke Universiteit Leuven. FOD - Financië

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen Personeel. - Benoemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2004 wordt de heer Devleeschouwer, Xavier, geboren op 24 december 1971, benoemd tot assistent bij het Koninklijk Belgisch Instit Bij hetzel

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200838 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 43/2005 van 23 februari 2005 Rolnummer 2900 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1047, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de vrederechter van het tweede kanton Charleroi. Het A samengesteld

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200839 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 45/2005 van 23 februari 2005 Rolnummers 2967, 3023 en 3061 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 2 van het Strafwetboek en de artikelen 29, 35 en 38 van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200835 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 36/2005 van 16 februari 2005 Rolnummer 2972 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 93, type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200885 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 64/2005 van 23 maart 2005 Rolnummers 2981 en 3019 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 58 van het programmadecreet van het Waalse Gewest van 18 december 2003 « houdende verschillende maatregelen inza Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200836 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 37/2005 van 16 februari 2005 Rolnummer 2978 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 215, derde lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing voor de aanslagjaren 2000 e Het Arbit type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200837 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 38/2005 van 16 februari 2005 Rolnummer 3007 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 171, 6°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen. samengesteld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200924 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adjunct-veiligheidsassistenten- begeleiders (niveau C) voor het gesloten centrum van Vottem FOD Binnenlandse Zaken (AFG05006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005200925 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal-inspecteurs (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG05014) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 2 jaa(...) Toelaatb

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 08/04/2005 numac 2005014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De administratieve zetel van de « Rijschool Drijkoningen », erkend onder het nr. 2161 is sedert 11 oktober 2004 gevestigd te 3650 Dilsen, Kempenstr
^