B.S. Index van de publicaties van 11 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 ( type wet prom. 03/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn p

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005011190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvulling en wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 02/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het maximumbedrag van het loon betreft in het kader van de uitkeringsverzekering, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 september 2001 waarbij de uit- en doorvoer van sommige goederen met bestemming Afghanistan aan vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005022281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 150.000 euro voor een wetenschappelijk onderzoek type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005, wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de commissie van beroep voor de politieke bevangenen en hun rechthebbenden, van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005031113 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005027313 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200899 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 1998 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10

document

type document prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005011178 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij - SOMA CEGES Het SOMA, een federale wetenschappelijke instelling, zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een directeur (m/v) (rang van Afdelingshoo(...) Profiel : hij/zij : -Is een aut

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005029104 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1998 houdende regeling voor de benoeming in elk van de graden en vaststelling van de diploma's die vereist zijn voor d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005200880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming door verandering van graad in de graad van attaché - catégorie : deskundig van de kwalificatiegroep 2

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005042414 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum In de indexcijfers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2005 wordt volgende wijziging aangebracht : in de Nederlandstalige versie wordt het type erratum prom. 14/03/2005 pub. 11/04/2005 numac 2005011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005020032 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 12 april 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Voorstel van ordonnantie (van de heren (...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking - Eventueel stemmingen. - Vo

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 26 maart 2005 wordt de heer Claerebout, Jean-Pierre, benoemd in de functie van adjunct-dienstchef bij de dienst statuten van de Algemen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005012091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is de heer Demuynck, Marc, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne, ter vervanging van de h

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 15 februari 2005 wordt de vergunning tot he

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005200850 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 54/2005 van 8 maart 2005 Rolnummers 2949 en 2950 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 371 en 376,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/04/2005 numac 2005054277 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Vergauwe, Hilaire De heer Vergauwe, Hilaire Louis Joseph, wonende te Gistel, Bruidstr Alvorens te b
^