B.S. Index van de publicaties van 12 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200890 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 58/2005 van 16 maart 2005 Rolnummer 2977 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Het Arbitr type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200841 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 52/2005 van 1 maart 2005 Rolnummer 2973 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 214 van de algemene wet inzake douane en accijnzen en artikel 144octies, type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200846 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 47/2005 van 1 maart 2005 Rolnummer 2966 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst en de artikele Het Arbit type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200848 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 50/2005 van 1 maart 2005 Rolnummers 3005, 3012, 3013, 3014, 3016 en 3044 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 16 juli 2002 « tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de ve Het Arbit type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200845 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 46/2005 van 1 maart 2005 Rolnummers 2940, 2954, 2989, 2994, 2998 en 3026 In zake : de prejudiciële vragen betreffende : - de wet van 16 juli 2002 « tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderhe - de artike type wet prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200840 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 51/2005 van 1 maart 2005 Rolnummer 2948 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 4 en 26 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, gesteld door de vrederechter van he Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 12/04/2005 numac 2005011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005002044 bron regie der gebouwen Bevordering Bij ministerieel besluit van 21 maart 2005 wordt de heer ir. Willy De Meyer, ambtenaar van de klasse A3, bevorderd tot de klasse A4 in een betrekking van het Nederlandse taalkader bij de Diensten v(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wet type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200896 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 1 maart 2005 wordt de aan de stad Namen toegekende erkenning voor de uitwerking, herziening of wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg vanaf 15 maart 2005 voor vier jaar verlengd.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200898 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Vervoer Bij besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005, dat in werking treedt op 3 maart 2005, wordt Mevr. Marjorie Cousse tot bestuurster van de « Société de Transport en commun du Hainaut » Bij besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 type besluit van de waalse regering prom. 03/03/2005 pub. 12/04/2005 numac 2005027314 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200897 bron ministerie van het waalse gewest « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » Bij besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 wordt Mevr. Elise Poskin, vanaf 1 januari 2005, tot plaatsvervangend lid v(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0016 : N.V. Frost Holding/N.V. Covee/ N.V. Frice 2000/N.V. Naturello Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 6 april 2005 Volgens de type bericht prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005018042 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De Belgische Reumatologen Vereniging, met zetel te 1050 Brussel, Kroonlaan 20, en Francx, Deze za

erratum

type erratum prom. 13/03/2003 pub. 12/04/2005 numac 2005200910 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voowaarden i.v.m. zwembaden. - Errata

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005012089 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Bergen Op 30 maart 2005 werd deheer Guy Mailleux, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Bergen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200888 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 57/2005 van 16 maart 2005 Rolnummer 2992 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 6, derde lid, van het B.T.W.-Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Arbitragehof, samengesteld uit d wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200849 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 53/2005 van 8 maart 2005 Rolnummer 2889 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitrag samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200889 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 60/2005 van 16 maart 2005 Rolnummer 3022 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 344, type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2005 numac 2005200851 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 55/2005 van 8 maart 2005 Rolnummer 2953 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 257,
^