B.S. Index van de publicaties van 13 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005009223 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 maart 2005 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007093 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Gelijkstelling met de rang van hoofdofficier en van lager officier. - Opgegeven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 5427 van 17 maart 2005 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 3146 van 27 oktober 2000, **** **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007084 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5413 van 10 maart 2005, wordt kapitein-commandant ****. ****, op 1 maart 2005, aangesteld in de graad van majoor om de functie van commandant van het **** in **** uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007085 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant van een kandidaat-****. - Intrekking Bij koninklijk besluit ****. 5415 van 10 maart 2005, wordt de aangestelde adjudant kandidaat-**** S. ****, de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007096 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 5431 van 17 maart 2005 worden generaal-majoor ****. **** en generaal-majoor vlieger ****. **** ****, op 1 april 2005, benoemd tot vleugeladjudant van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007088 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van officieren gesproten uit de bijzondere werving **** koninklijk besluit ****. 5421 van 10 maart 2005 : Landmacht **** kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving ****. ****, ****. **** en S. ****, worden **** **** **** kan type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007090 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5424 van 10 maart 2005, neemt luitenant Collart, X., van het korps van de infanterie, anciënniteitsrang als luitenant op 27 september 2003. Voor verdere bevorder Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007095 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreding uit het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 5429 van 17 maart 2005, houdt ****-kolonel ingenieur van het militair materieel ****. **** op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 3 type koninklijk besluit prom. 10/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005007083 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007086 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Eervolle onderscheidingen. - Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 5418 van 10 maart 2005, wordt het Militair Ereteken van 2de klasse, voor buitengewone diensten, verleend aan eerste kwartiermeester-chef Vandendriessch type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007089 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5423 van 10 maart 2005, wordt apotheker-majoor N. Baelden van het medisch technisch korps, tot het rustpensioen toegelaten op 1 juli 2005, in toepassing der samengeordende type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005011159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen type ministerieel besluit prom. 25/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005022292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type ministerieel besluit prom. 25/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005022291 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 16/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005003208 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Financiën, wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers type ministerieel besluit prom. 07/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005007091 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit waarbij twee leden worden toegevoegd aan de Directieraad van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005031101 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2005, wordt Mevr. Eline Jansegers, bevorderd door verhoging van graad, tot de graad van eersta Bij beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/12/2004 pub. 13/04/2005 numac 2005035356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200939 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200962 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een opvolgingscel voor de alternatieve financieringen en de financiële staten van de openbare instellingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005003317 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht aan de werkgevers De aandacht van de werkgevers en van de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten wordt erop gevestigd http://fiscus

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200831 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het aanhangsel bij de artikelen 2, 7, 29, 42, 54 en 55 van het beheerscontract van de « Radio Télévision belge de la Communauté française » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005200895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verdeling, voor het jaar 1999, over sommige persorganen, van een bijkomend gedeelte van de inkomsten uit de commerciële reclame uitgezonden door de RTBF en RTL-TVI

beschikking

type beschikking prom. 24/03/2005 pub. 13/04/2005 numac 2005031104 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007094 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het reservekader **** koninklijk besluit ****. 5428 van 17 maart 2005, worden de lagere officieren benoemd tot de hogere graad volgens datum achter hun naam : Landmacht In de graad van **** **** de graad van ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005007087 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming van een officier gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit nr. 5420 van 10 maart 2005, wordt de aangestelde onderluitenant W. Hermans, leerling-geneesheer gesproten uit de 78ste promotie van d Hij wordt

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005200882 bron ministerie van de franse gemeenschap College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - Vergunningen Beslissing nr. 03/2005 van 9 maart 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de V.Z.W. &q Gelet op het type vergunning prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 februari 2005 wordt de vergunning tot het organiseren De in ar type vergunning prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005 wordt de vergunning tot het Bij min type vergunning prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 24 februari 2005 wordt de vergunning tot het Bij min type vergunning prom. -- pub. 13/04/2005 numac 2005000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 29 september 2004 wordt de vergunning tot Bij mini
^