B.S. Index van de publicaties van 14 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 2004 houdende benoeming van de Regeringscommissarissen bij de sectorale fondsen en de beheerscomités Sociale Maribel bedoeld in artikel 35, § 5, C, van de wet van 29 jun type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2005 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2005

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005014070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instanties die gerechtigd zijn om de beproevingen van de hoofdstukken 6.7, 6.8 en 6.9 van het RID uit te voeren type ministerieel besluit prom. 14/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005022260 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200940 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de oriëntatieraad van de "Office de Promotion des Voies navigables" type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200938 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200937 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp van wijziging van de gewestplannen Malmedy-Sankt Vith en Hoge Venen-Eifel met het oog op de opneming van ontginningsgebieden als uitbreiding van het ontginningsgebied "La Warchenne" gelegen op type besluit van de waalse regering prom. 24/03/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005200946 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/02/2005 pub. 14/04/2005 numac 2005002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 554 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005200909 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 20 september 2004 in zake het openbaar ministerie tegen L. Hamlincourt, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schen

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005003325 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005009278 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1*, vanaf 1 februari 2006; - griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen : 1; - adjunct-griffier bij het hof van be - adjunct-gri type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005009281 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij type vacante bettreking prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Diamantsector - Deskundigen. - Oproep kandidaten In uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 2004 houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector Standplaats

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005009277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2005, is Mevr. Lardinois, S., griffier bij de rechtbanken van koophandel te Verviers en te Eupen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrok Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005009282 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2005 : - is de heer Desmet, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof - is de he

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005002045 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 maart 2005, wordt Mevr. Françoise Vande Maele, benoemd als ambtenaar in de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie, in een betrekking van het Fr Overe

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005022317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 140.846 van de Raad van State van 18 februari 2005 vernietigt de artikelen 1, 3° en 2 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 hou

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij ministerieel besluit van 1 september 2004 wordt het ministerieel besluit van 1 Bij mi type erkenning prom. -- pub. 14/04/2005 numac 2005000196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 1 september 2004 wordt de onderneming A.V.C. SECURITY Bij min
^