B.S. Index van de publicaties van 18 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005022328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoerleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 wordt de oprichting van gasvervoersintallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Eghezée en Fernelmont van openbaar nut verkla type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2004, wordt aan de heer Thomas BOMBOIS, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend om de functie van deelti type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 7 april 2005 wordt de beslissing van de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen van 16 december 2004 waarbij aan de n.v. Elia, Keizerslaan 20, te 1000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt Mevr. Blancquaert, Mady, attaché bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst in een betrekking van attac Overee type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005009274 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 20 november 1998 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties in het kader van de aanmoediging en de verbetering van de pluimvee- en konijnenfokkerij type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035436 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 oktober 1992 betreffende de verbetering van de schapen- en geitenrassen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005200960 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 10 maart 2005 wordt de erkenning van het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Courcelles als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 30 juni 2005 verlengd, overeenkomstig het decreet van 7 De erken type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005200961 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 31 maart 2005 wordt de beslissing van 17 december 2004 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de "S.C.R.L. Intercommunale de financement de la région de Mouscron" op punt 6 de h

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005031124 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/01/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005031126 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap City Power type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Sint-Gillis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035421 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de areaalbetaling voor noten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035419 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005035426 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005200966 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2002 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen met het oog op de valorisatie of het beheer ervan type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005200936 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de inzameling of sortering, voorbehandeling en behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005200935 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005200979 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 februari 2005 in zake G. Bonyeme tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Elsene, waarvan de expeditie ter g « Schen

arrest

type arrest prom. 05/04/2005 pub. 18/04/2005 numac 2005003315 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009275 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat 1. In de loop van de maand september 2005, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de gra 2. Het ver

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009293 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004, dat in werking treedt op 26 april 2005, is aan de heer Eeman, R., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aalst. Het is hem vergund de titel van zij Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009292 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, is de heer Joachim, M., eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009291 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2005, is de heer de Pierpont, J., vrederechter van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pe Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005021053 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2004, wordt Mevr. Van Grunderbeek, Marie-Claude, stagiair van niveau 1, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van attaché bij de

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bi(...) Opmerkinge

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009290 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Gent De aanwijzing van de heer Dewulf, L., raadsheer in het arbeidshof te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 7 mei 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005009289 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Heimans, H., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 30 april 2005.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 februari 2005 heeft de heer Nigel John Graydon Bowie, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Brussel uit te oe type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 februari 2005 heeft Mevr. Salud Maria Victoria Murphy, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van het Verenigde Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Brussel uit te oefenen, m type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 29 maart 2005 heeft de heer Jehan Lienart Van Lidth de Jeude, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Gabonese Republiek te Eghezée uit te oefenen, met als consulair ressort het Waals type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 18/04/2005 numac 2005015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 21 maart 2005 heeft Mevr. Maritza Noris Herrera Marcucci, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Panama te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort gans Be
^