B.S. Index van de publicaties van 19 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2002 tot toekenning van een Copernicuspremie aan sommige personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005035425 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 januari 2005 wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan de hierna vermelde personeelsleden van het dienstverleningscentrum voor mentaal gehandicapten Blijdorp in Buggenhout : - Mevr. Miek - Mevr. C type koninklijk besluit prom. 16/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005003272 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2002 tot uitvoering van artikel 14ter van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en tot wijzig type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005003271 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 4, § 1, derde lid, eerste streepje, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005009288 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan de heer Johannes Dujardin, op datum van 1 februari 2005, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst Justi type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005009287 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt aan Mevr. Anne-Françoise Olivier, op datum van 31 december 2004, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst J

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van een mammografische eenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005021054 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Commissie voor Werving en Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 april 2005 wordt het mandaat van Mevr. Y. Vanden Bemden, de heren M. Graulich en E. Haerinck, als externe leden van de Commissie v Het bero type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden en van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005012088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een cursusmodule "aanvulling tot coördinator" van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 16 maart 2005, wordt de cursusmodule "aanvulling tot type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014073 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 2003 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type ministerieel besluit prom. 05/01/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van een mammografische eenheid type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde2005/14072/pa] type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005009242 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende bepaling van de regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden van de Algemene Commissie en de Bijzondere Commissies van de Federale Bemiddelingscommissi type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 22/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200963 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot goedkeuring van de boekhoudrichtlijnen van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" die van toepassing zijn op de buurtregieën

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031129 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 47, 3°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031131 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen van de reglementering op de politie van personenvervoer per tram, premetro, metro, autobus en autocar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaren die belast worden met het opsporen en vaststellen van de overtredingen krachtens artikel 3, 12°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/05/2004 pub. 19/04/2005 numac 2005031132 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 1 februari 2001 betreffende de erkenning van kredietinstellingen en het verlenen van de gewestwaarborg voor goede afloop van de terugbetaling van kredieten toegestaan voor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005035420 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 1996 houdende vaststelling van de regelen tot de werking en het beheer van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005021057 bron arbitragehof Bericht Rolnummer : 3092 Bij beschikking van 13 januari 2005, heeft het Arbitragehof de zaak nummer 3092 van de rol geschrapt. type bericht prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005200983 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 10 maart 2005 in zake M. De Backer tegen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het A 1. « Is type bericht prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005200977 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 februari 2005 in zake de n.v. Ter Lembeek International tegen de Belgische Staat en de Federale Overheidsdienst Financiën, waar « Sche type bericht prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005200982 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 9 maart 2005 in zake R. de Puydt, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 15 maart 2005, heeft « Is he type bericht prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005200981 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 2 maart 2005 in zake M. Casella Dos Santos tegen de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van « Is de

document

type document prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 18 MAART 2005. - MFO2-bis Gehypothekeerde capaciteit. - Kredietlijn Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage type document prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Internationale betogingen « Bomspotting » op 16 april 2005 aan Kleine Brogel, OTAN en SHAPE. - Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd Aan de dames en heren Provinciegouverneurs, Aan mevrouw de Gouverneur va Aan de d type document prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005020035 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 19 april 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie - Interpellatie van de heer Johan Demol (N) to(...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise Schepmans, Mevr. Mich type document prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005014043 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/01/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200893 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2003 tot oprichting van examencommissies bij toepassing van artikel 24 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/02/2005 pub. 19/04/2005 numac 2005200894 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot oprichting van een begeleidingscomité en een opvolgingscomité bij het Strategisch Plan inzake de integrati

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005009301 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen. - Erratum In het Belgisch **** ****. 117 van 13 april 2005, ****. 16278, bericht ****. 2005/09223, **** tekst, moet in de eerste alinea de naam gelezen worden als **** type erratum prom. 12/10/2004 pub. 19/04/2005 numac 2005022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005035424 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2005 wordt Mevr. Liliane Keuninckx, ps. Liliane St. Pierre, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde . Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Zij neemt haar(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005009298 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Verstappen, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te B Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005200980 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 22 februari 2005 in zake de Belgische Staat tegen M. Debuyser, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen 1. « Sc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2004 pub. 19/04/2005 numac 2005033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 1997 houdende benoeming van de leden van de opvolgingscomités waarin de overeenkomst van 10 juli 1997 tussen de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, het "St-Nikolau

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005 wordt de **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 11 januari 2005 wordt het artikel 2 van het m De verg type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 1 februari 2005 wordt de vergunning tot het De verg type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005 wordt de vergunning to De vergu type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2004, wordt het artikel 2 van « Art. type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen **** ministerieel besluit van 21 februari 2005 wordt de **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005 wordt de vergunning Bij min type vergunning prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 17 maart 2005 wordt Mevr. Ann Govaere, gevestigd Bij m

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005095102 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 22 februari De door

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005018029 bron hoge raad voor de justitie Wijziging in het huishoudelijk reglement van 4 oktober 2000, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000 Overeenkomstig artikel 259bis -6,

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Akkoord betreffende het statuut van de missies en de vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 14 september 1994 . - Bekrachtiging door Roemenië Op 4 januari 2005 is bij de Federal(...) De n

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst nopens de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van zeeschepen, gedaan te Brussel op 10 oktober 1957. . - Opzegging door het Koninkrijk Spanje Op 4 januari 2005 ontving de Federale Overheidsdienst Bu(...) Overe type internationale overeenkomst prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen inzake bijstand en berging op zee, gedaan te Brussel op 23 september 1910 . - Opzegging door het Koninkrijk Spanje Op 19 januari 2005 ontving de Federale Overheidsdienst Buit(...) Overee type internationale overeenkomst prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005015016 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst voor de eenmaking van sommige regelen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid van eigenaars van zeeschepen, en Protocol van ondertekening, gedaan te Brussel op 25 augustus 1924 . - Opzegging door het Konink(...) Op

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 19/04/2005 numac 2005011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0017 : Delhaize/Cash Fresh Groep Op 7 april 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie Volgens
^