B.S. Index van de publicaties van 20 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005003323 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot type wet prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005041304 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005200723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de beheerders van het Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005000163 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 07/04/2004 pub. 20/04/2005 numac 2005200764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005012097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, wordt de burgerlijke medaille eerste klasse verleend aan hierna vermelde raadsheren en rechters in sociale zaken : De heer **** ****, raadsheer in sociale zaken bij het **** **** heer **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005007092 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreding uit het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 5426 van 10 maart 2005, houden op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 31 december 2004 : Landmacht De **** **** **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005201002 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een areaalsteunregeling voor landbouwers die schaalvruchten produceren

document

type document prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005040601 bron federale overheidsdienst financien Toestand op 31 januari 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

arrest

type arrest prom. 27/01/2005 pub. 20/04/2005 numac 2005031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College houdende delegatie van handtekening aan de directeur van de directie van het toezicht op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005035422 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 2004 : - Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heer VANDEPUTTE Joseph Leonie Alphonse Provinciegriffier bij het provinciebest - Wordt bevorder

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Charleroi, ter vervanging van de heer Jean-Marie Lepage De betrokken De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005009303 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 2005 : - zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen : - de heer Fagnart, J.-L., advocaat; - de heer Goethals, L., advocaat; - is Mevr. Gillis, - is Mevr. Walraven

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005042004 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005009306 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Bergen De aanwijzing van Mevr. Timmermans, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2005 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005009304 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi De aanwijzing van Mevr. Brigode, T., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 2005 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/04/2005 numac 2005009307 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De aanwijzing van de heer Tollebeeck, R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 27 april 200
^