B.S. Index van de publicaties van 21 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005003329 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Koninklijk besluit van 9 maart 2005 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen met betrekking tot de vaststelling van de sterftetafels voor de omzetting van kapitaal in rente type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van de stad Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaard type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005201001 bron ministerie van het waalse gewest waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200998 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200996 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 16/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005022264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de erkenningscommissie voor kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 01/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200999 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200997 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/02/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005201000 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 20/01/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005200995 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005035417 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/03/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005035416 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/04/2005 numac 2005200978 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 maart 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 maart 2005, he Die zaak type bericht prom. -- pub. 21/04/2005 numac 2005200994 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 maart 2005 in zake de n.v. ING Insurance tegen Ethias, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 17 « Schen

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 21/04/2005 numac 2005003331 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

arrest

type arrest prom. 05/04/2005 pub. 21/04/2005 numac 2005003275 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/04/2005 numac 2005009310 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 april 2005 : - is de heer Van Burm, H., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Gent; - Mevr. Alliet, G., advocaat, benoemd tot plaatsvervan Bij koninkli

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/11/2004 pub. 21/04/2005 numac 2005033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 9 juli 2002 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor de ziekenhuizen en van de adviescommissie voor de opvangvoorzieningen voor bejaarden alsm type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/09/2002 pub. 21/04/2005 numac 2005033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1983 houdende oprichting van een Duitstalige Jeugdraad type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 18/06/2003 pub. 21/04/2005 numac 2005033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1999 betreffende de opvang van jonge kinderen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/12/2004 pub. 21/04/2005 numac 2005033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van verschillende statutaire bepalingen betreffende het personeel van het Ministerie en van de Paragemeenschappelijke inrichtingen van de Duitstalige Gemeenschap
^