B.S. Index van de publicaties van 22 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die verlichtingspalen vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Ravels, Turnhout, Merksplas, Beerse, Rijke type koninklijk besluit prom. 01/10/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005022067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. 01/10/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005022066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005040001 bron federale overheidsdienst financien Muntfonds Toestand van het Muntfonds op 31 december 2004 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Muntfonds als Staatsdien Voor de ra type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005011201 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005000070 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005007104 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 3 van de wet van 15 februari 2005 tot wijziging van de wetten van 1 maart 1958 betreffende het statuut van de beroepsofficieren van de krijgsmacht, 27 december 1961 betreffende het statuut van de ondero type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekerin type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de houthandel (1) type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005022323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2004, van het bedrag dat door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Globaal Beheer wordt overgedragen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter financiering van de startbaanovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2004202671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 146 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Bedrijfsfonds voor de koopv type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de goedkeuring van de bedragen vastgesteld door de raad van beheer in

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000223 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Aanwijzing van de verbindingsofficier van de Belgische politiediensten in Washington Bij ministerieel besluit nr. 904 van 16 maart 2005 wordt de heer L. Clareboets, aangewezen in de hoedanigheid van verbindingsofficier van de Belgische politied Voormeld type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201034 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 17/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de erkenning van gespecialiseerde pluimveebedrijven type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005201018 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 16 maart 2005 wordt de heer Claudy Levaux op 1 februari 2004 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 22 maart 2005 wordt de heer Giuseppe Vincitorio op 1 januari 2004 in va type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005201017 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 16 maart 2005 wordt de heer Edmond Angenot, directeur, op 1 augustus 2005 in ruste gesteld. Ter uitvoering van artikel LI, TXIV, 2 van de Waalse Ambtenarencode, bij ministerieel besluit van 21 maart type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 11 april 2005 wordt de erkenning verleend bij ministerieel besluit van 19 december 2002 aan de V.Z.W. « Apave Nord-Ouest », ge type ministerieel besluit prom. 18/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201031 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 03/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201111 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201112 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005035435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/01/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201026 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201029 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201027 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201109 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201033 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201110 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201028 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005200987 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005 wordt Mevr. Elise Poskin aangewezen als plaatsvervangend lid van de afdeling " normatieve inrichting" van de "Commission régionale d'Aménagement du Territo Bij besluit van de Wa

document

type document prom. 24/12/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005035339 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/06/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005031133 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/678 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juni 2003 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzi type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2004 pub. 22/04/2005 numac 2005031134 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2004/953 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende reglementering van zijn werking en regeling van de ondertekening van zijn akten

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009317 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen : 1; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanl - Antwerpen type vacante bettreking prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2005, bladzijde 7867, regel 23, is één plaats van beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, geannuleerd.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009319 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 14 april 2005, bladzijde 16391, regel 13, lezen : « voorlopig benoemd adjunct-griffier » i.p.v. « adjunct-griffier ». In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2005, bladzijde 16519, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Vancraywinkel, L., opsteller bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking o Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2005 is Mevr. Toussaint, S., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005009315 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Lijst van magistraten gemachtigd om Belgische militaire troepen in het buitenland te vergezellen Bij koninklijk besluit van 13 april 2005, dat in werking getreden is op 1 april 2005, worden gemachtigd om gedurende drie jaar De heer Go

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005002047 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Vergelijkende selectie bij mobiliteit van een Nederlandstalige senior business process analist (m/v) (klasse A3) voor de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) (Ref. : MNG05025) De betrekking (...) Vereiste ervaring : -

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005003330 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assura(...) 1. door de schrapping van « Almanij, N.V., Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpen »; 2. door de vervangi(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2005 wordt de vergunning **** **** type vergunning prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 7 februari 2005, de « S.P.R.L. ML Security », waarvan de m - toe type vergunning prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 21 februari 2005, wordt de vergunning tot h De verg

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april tot regeling van private veiligheid Voorwaarden Bij ministerieel besluit van 1 september 2003, werd de erkenning van de onderneming Allo-son N.V., gevestigd te 1140 E De onderne type erkenning prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 26 juli 2004 wordt de onderneming B.V.B.A. Megaprotec Safety & Bij minist

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005201150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische deskundigen verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG05012) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er vo(...) Toelaatb

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. 08/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005000146 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005003324 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 457 van 8 april 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0018 : DELA Holding N.V./Funeralco B.V./Waterland Private Equity Fund N.V./G.D.S. Graphics B.V.B.A. Op 12 april 2005 ontving de Volgens

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 22/04/2005 numac 2005003327 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad La Louvière Straat Maximilien De

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005003021 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Star Wars », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^