B.S. Index van de publicaties van 26 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005003217 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005009325 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing voor de betrekking van gerechtelijk directeur bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 houdende benoeming van de leden apothekers voorgedragen door de geneeskundige faculteiten in de Nationale Raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoeming Zilveren Palmen Koninklijk besluit van 16 juni 2003 De heer Steylaerts, Walter, Lier. Hij neemt vanaf 15 november 2002 zijn rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. 12/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkoms type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 december 2004 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005200779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf betreft, van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke en reglementaire bepalingen tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 30 september 2004 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2005 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brand type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 januari 2005 tot wijziging van de bijlagen 25, 25bis, 26 en 26bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005031121 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 22 maart 2005 werd de N.V. AVR RECYCLAGE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 19 januari 2005 werd het ministerieel besluit van 7 september 2004 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de N.V. Bosol Milieuadviseur in N.V. Syncera Belgium. type ministerieel besluit prom. 24/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005201097 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 19 januari 2005, werd de B.V.B.A. RSK-ENR erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit. type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005031122 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 4 maart 2005 werd het ministerieel besluit van 14 november 2003 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de NMBS in NMBS Holding. type ministerieel besluit prom. 21/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005022327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005031118 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreiniging Bij ministerieel besluit van 4 maart 2005 werd het ministerieel besluit van 29 augustus 2001 gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de N.V. Aries in N.V. Aries Consultants.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2004 pub. 26/04/2005 numac 2005035378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de herplaatsing, de interne arbeidsmarkt, de uitvoering van het sectoraal akkoord 2003-2004 en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005035457 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van telersverenigingen, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financiële st type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005035456 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere bepalingen inzake het beleid convenants gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005018045 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De N.V. Kibo, met zetel te 3600 Genk, Fransebosstraat 44/3 en Boonen, Matthieu, wonende t Deze za type bericht prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005200921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overwee Artikel

document

type document prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005003269 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie VIII/4 Prijslijst van de publicaties van de BTW en de directe belastingen Jaar 2005 Kantoor voor verkoop van publicaties van de Koning Albert

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Pelgrims, Ivo, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen, met ingang van 14 december type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 maart 2005, wordt Mevr. Caroline Bonami, benoemd als ambtenaar in de vakklasse A1 met de titel van attaché bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid, in een betrekking van het Frans Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Vanhoyland, Peter, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Tervuren, met ingang van 13 december 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 7 april 2005 wordt de heer Coudenys, Jean-Pierre, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Waregem/Anzegem/Spiere-Helkijn/ Zwevegem/Avelgem, me

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005009326 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 21 september 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Anthonis, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter st Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005009327 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 15 april 2005 is de heer Louwet, P., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Luik zijn ambt uitoefenen en Het beroep

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005095103 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een portefeuilleoverdracht onderschreven in vrije dienstverrichting tussen ondernemingen gevestigd in een andere lid-Staat van de Europese Gemeenschap dan België Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Ban London

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 139.838 van 26 januari 2005, heeft de Raad van State het ministerieel besluit van 1 april 1998 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juni 1975 tot vaststelling der perimeters voor het ver type arrest van de raad van state prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 139.838 van 26 januari 2005, heeft de Raad van State het ministerieel besluit van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005009294 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentale Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijke Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik gegeven op 18 maart 2005, is ten verzoeke van Mevr. Dohet,

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 26/04/2005 numac 2005012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 18 april 2005 is het laboratorium van Search Laboratorium B.V., Meerstraat 7, te 5473 ZD Heeswijk - Meten van de l
^