B.S. Index van de publicaties van 27 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Benoemingen Bronzen Penning Koninklijk besluit van 9 maart 2003 : De heer Appeltants, Gilbert, Bilzen. De heer Cools, Lodewijk, Bonheiden. De heer De Lombaert, René, Brasschaat. Mevr. Decan, Georgine, echtg De heer Decoster, Christia type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het kader van nieuwe alternatieven in de ouderenzorg ter ondersteuning van de thuisverzorging type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een vergoeding aan de interne opleiders van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2004002139 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel v type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 oktober 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdst type koninklijk besluit prom. 17/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 19 juli 2004 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere p type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 1 februari 2005 tot invoering van een evaluatieregime van de houders van managementfuncties in de federale overheidsdiensten en tot wijz type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 30 april en 1 mei 2004 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Waals-Brabant, Luik, Limburg en Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 7 april 2005 wordt de heer Rummens, Alain, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone La Hulpe/Lasne/Rixensart, en dit voor een termijn van vijf ja

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005201025 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 22 februari 2005 wordt de s.p.r.l. Remy Benoît, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue du Doyard 31, te 4990 Lierneux, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt ver(...) Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005200934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2001 tot uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing v type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022336 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005035458 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het uitstel van betaling van de superheffing en de opheffing van de superheffing tot uitvoering van artikel 40bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de veront

decreet

type decreet prom. 14/12/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031114 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de toekenning van subsidies voor de aankoop of het optrekken van gebouwen, voor het inrichten van crèches, oudercrèches, peutertuinen, gemeentelijke opvangvoorzieningen voor kinderen en gespecialiseerde opvangdiensten, die door hun e type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031115 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 november 1997 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en de toekenning van subsidies aan de centra voor globale sociale actie, gewijzigd door het decreet van de type decreet prom. 17/02/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005031116 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 1994 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor gezinsplanning

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 551. - Sectoraal akkoord 2003-2004 voor het federaal administratief openbaar ambt . - Terugbetaling van de eventuele verplaatsingskosten van de vakbondsafgevaardigden voor hun deelname aan de onderhandelings- en overlegcomités

document

type document prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005020040 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 27 april 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Sociale Zaken - Europees transregionaal netwerk voor sociale inclusie (RETIS). - Hoorzitti(...) - Gedachtewisseling. type document prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005020039 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 27 april 2005, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Interpellatie van Mevr. Marie-P(...) - Mondelinge vraag van de heer Johan Demol (N) tot de heer Charles Picqu

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005007100 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsonderofficieren in 2005. - Erratum 3 In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, blz. 76246, in de Nederlandse tekst, moeten de tekst en de tabel van het punt « 4. Vacatures » doo 4. V type erratum prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005007102 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2005. - Erratum 3 In het Belgisch Staatsblad nr. 394 van 10 november 2004, blz. 75724, in de Nederlandse tekst, moeten de tekst en de tabel van het punt « 4. Vacatures » door de v 4. Va type erratum prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005007099 bron ministerie van landsverdediging Aanvullende werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2005. - Erratum 3 In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, blz. 76253, in de Nederlandse tekst, moeten de tekst en de tabel van het punt « 4. Vacatures » door 4. V type erratum prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005007101 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-beroepsofficieren in 2005. - Erratum 3 In het Belgisch Staatsblad nr. 398 van 16 november 2004, blz. 76243, in de Nederlandse tekst, moeten de tekst en de tabel van het punt « 4. Vacatures » door 4. V

arrest

type arrest prom. 08/12/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005022285 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type arrest prom. 22/03/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005003326 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 maart 2005 wordt de heer Fouyn, Nicolas, benoemd in de functie van examinator bij de dienst Statuten van de Algemene Inspectie van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003, wordt de heer Devos, Lucien uit Proven, tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Hij neemt vanaf 15 november 2002 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 april 2005 wordt de heer Bal, Alain, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Germinalt, met ingang van 27 september 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 7 april 2005, wordt de heer Jamoulle, Eric, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Awans/Grâce-Hollogne, met ingang van 12 september 2004. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003 worden de heer Verdonck, André uit Sint-Niklaas en de heer Vereecken, Werner uit Kemzeke tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Zij nemen vanaf 15 november 2002 hun

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005009331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2005, pagina 16447, van de vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, dienen de woo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005018047 bron belgische senaat Samenstelling van een **** van kamerbewaarders De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van kamerbewaarders. ****. **** 1. ****(...) 2. de ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005009329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 april 2005 is Mevr. Vanistendael, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005009330 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 april 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2005, is Mevr. Vanistendael, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pen Het beroep

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2004 pub. 27/04/2005 numac 2005033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 24 juni 1999 betreffende de opvang van jonge kinderen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005000141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van colelcten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 139.957 uitgesproken op 31 januari 2005 door de Raad van State, Afdeling Administratie, IXe kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 13 december 1999 type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 139.956 uitgesproken op 31 januari 2005 door de Raad van State, Afdeling Administratie, IXe kamer, vernietigt het koninklijk besluit van 12 april 1999

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 27/04/2005 numac 2005012098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 12 april 2005 is de N.V. G & A De Meuter, Assesteenweg 117/A, te 1740 Ternat, erkend geworden voor he(...)
^