B.S. Index van de publicaties van 28 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 27 maart 2003. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201161 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen type ministerieel besluit prom. 10/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201158 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 01/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201160 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005009302 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 februari 2003 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § 5, type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005201155 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 februari 2005 wordt de « s.a. Seynave & fils » vanaf 22 februari 2005 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 3 maart 2005 wordt de he Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 04/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201156 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 12/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005035478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 24/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201154 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de oostelijke Ourthe die stromen in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 24/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201153 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegestaan in de gedeelten van de Almache die stromen in bossen onder bosregeling type ministerieel besluit prom. 10/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201159 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005035479 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het project « Huis van het Nederlands »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005201119 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 10 maart 2005, dat in werking treedt op 10 maart 2005, wordt Mevr. Sarah Bourg tot lid van het beheerscomité van de FOREm benoemd ter vervanging van Mevr. Valérie Gervais, ontslagnemend. Bij beslu type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005201118 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Société de Transport en Commun" Bij besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005, dat in werking treedt op 3 maart 2005, wordt de heer Serge Hubert tot bestuurder van de "Société r(...) Bij hetzelfde besluit wordt de heer Luc Boverie tot bestu type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201151 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de samenstelling en de werking van het Reguleringscomité van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201152 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

decreet

type decreet prom. 21/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie tot inperking van het tabaksgebruik, gedaan te Genève op 21 mei 2003 type decreet prom. 21/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid, gesloten op 2 september 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 15quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

erratum

type erratum prom. 10/03/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005201139 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de intensieve visteelt - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005009335 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Hamont-Achel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2005; - Merelbeke : 1; - Brugge : 1; - Diksmuide : (...) - Herstal : 1; - Chaudfonta type vacante bettreking prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005009334 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005018046 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Franstalig adjunct-auditeur tolk De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één adjunct-auditeur tolk aan (m/v). De betrekking is vacant in het Franse taalkader. De aangeworven tolk zal eveneens worden ingezet voor(...) Context va

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005009336 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 april 2005 : - is Mevr. Boccart, M., advocaat, plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Namen, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel; - is de heer Dedoyard, C., t Bij koninkli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005201116 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a) Bij arrest nr. 140.805 van 17 februari 2005 in zake de gemeente Sint-Genesius-Rode tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie 1. « Sc

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005095104 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Erratum In het Belgisch Staatsblad van 19 april 2005 dient bij de goedgekeurde gedeeltelijke overdracht (...) (13225)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005201162 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslag Selectie van **** **** elektromechanische werken voor de divisie **** (****05005). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. (...) 1. ****, ****, 8000 ****

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005020038 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 29 april 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Mondelinge vraag. - Mondelinge vraag van Mevr. Caroline Persoons a(...) 2. Dringende vragen (*). (*) Om 14 u. 30 m. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 28/04/2005 numac 2005020037 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 29 april 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Olivier de Clippele en Didier(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Brigitte De Pauw en Mevr. Cél
^