B.S. Index van de publicaties van 4 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009323 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan Mevr. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009324 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan : de genaamde **** **** ****, **** ****'**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; **** de genaamde **** type wet prom. 13/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005009313 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van type wet prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009322 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan : de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde (...) de genaamde **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 april 2005, wordt de heer Romain Vanhoecke met ingang van 1 juli 2005 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. type koninklijk besluit prom. 07/04/2004 pub. 04/05/2005 numac 2005201193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009357 bron rechterlijke macht Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 april 2005 : - is de heer Russe, J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde; - is de heer Deschamps, L., ere-eerste sub Zij zullen he type koninklijk besluit prom. 26/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens type koninklijk besluit prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005022355 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het Federaal Agentschap voor de Veilighei type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005200700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel type koninklijk besluit prom. 09/03/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zo type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002058 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type ministerieel besluit prom. 25/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002059 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Bureau van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie l N c = 1,3128 NE = 1,3752 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005012099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 6 april 2005 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Electro-test », gevestigd Steenwagenstraat 48, te 1820 Melsbroek, voorlopig erkend a - de c

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005031141 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Bevorderingen Opdrachten. - Mobiliteiten. - Ontslag Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 februari 2005 wordt de heer Troussart, Frédérick vanaf 1 december 2004 toegelaten tot de s Bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005027317 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende Boek I van het Milieuwetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201204 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 tot regeling van de werking van de Regering type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005201205 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification" , afgekort "EASI-WAL"

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005201211 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 18 maart 2005 in zake de « U.C.L. Saint-Luc » tegen J. Vanhelmont en J. Rouge, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Sch

document

type document prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wijziging op 1 januari 2005 van de bedragen van sommige sociale uitkeringen (spilindexcijfer 113,87 (basis 1996 = 100)) A. Geneeskundige verzorging en uitkeringen I. Regeling voor werknemers a) Loongrens Z.I.V. : . . . . .(...) b) Maximum daguitkerin type document prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005031137 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toewijzingsplan 2005-2007 van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. - Herziening September 2004 0. INLEIDING : EVOLUTIE VAN DE BROEIKASGASEMISSIES IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST 0.1. Historische emissies(...) In 2001 bedroegen de totale broeika

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005201113 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2004, wordt op 1 mei 2005 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Françoise Brebart, eerstaanwezend attaché. Vanaf deze datum wordt de betrokkene er type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005201114 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 oktober 2004, wordt op 1 april 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jacques Lebrun, directeur. Vanaf deze datum wordt de betrokkene ertoe gemachti

erratum

type erratum prom. 11/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005201194 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 61/2005 van 23 maart 2005 Rolnummer 2905 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 2262bis en 2276bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het Arbitra samengesteld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009358 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 80; - Mechelen : 5; - Turnhout : 11; - Hasselt : 6; - Tongeren : 7; - Brussel : 36; - Leuven : 10; - Nijv - Dendermonde : 6; - Gent : 5; type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009308 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Vacante betrekkingen van assistent. - Acht betrekkingen van assistent zijn vacant Het Nationaal Instituut voor Criminalistiek e(...) Overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2000 t type vacante bettreking prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009309 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Vacante betrekking van een hoofd van een sectie Een betrekking van een hoofd van een sectie (leidinggevend personeel van trap III) is vacant. Het Nationaal Instituut voor Crimi(...) Overeenkomstig

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009356 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 januari 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2005, is de heer Russe, J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2004 pub. 04/05/2005 numac 2005033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middensta

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005003419 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2004 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...) Brussel, 21 april 2005. De Voorzitter, E. WYMEERSCH. type lijst prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005003417 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assura(...) Brussel, 19 april 2005. De Voorzitter, E. WYMEERSCH. (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 29 maart 2005, wordt Mevr. **** ****, **** type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijziging Bij ministerieel besluit **** **** type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Weigering Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005 wordt de vergunning **** de **** type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000260 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 29 maart 2005 tot wijziging van het ministerie « De i type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 8 april 2005, wordt de vergunning om type vergunning prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005000261 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 8 april 2005 wordt de vergunning tot het or

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005031157 bron brusselse hoofdstedelijke raad **** van een **** voor de functie van hoofdredacteur **** **** **** Raad legt een **** aan voor de functie van : - **** hoofdredacteur (****) bij de dienst **** (****/****). De kandidaten(...) Inschrijven

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de directieraad van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Artikel 1. De directieraad wordt voorgezeten door de administrateur-generaal of, in geval van zijn afwezigheid, door de adjunct-administrateur-generaa Art. 2.

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009352 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Van Damme, C., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 3 juni 2005 type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009353 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Antwerpen De aanwijzing van de heer Cools, L., raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 14 mei 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009354 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Velleman, H., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 24 mei 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005009355 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Kortrijk De aanwijzing van de heer Danneels, G., rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 6 juni 2005.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005008016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundigen - helpdesk (niveau B) voor alle Federale Overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Min(...) Deze

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005003415 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd, een openbare - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 04/05/2005 numac 2005003416 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « ASTRO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « ASTRO » genaamd, een openbare loterij georga - v
^