B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Sportstadion Stadspark inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003253 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dubois, J.E.M.G., auditeur-generaal van financiën, die aans type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003244 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt, met ingang van 1 juli 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Man, M.R.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal best type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005000275 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle Bij koninklijk besluit van 14 april 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2004 wordt de aanduiding van de heer Jean-Claude Coussement, tot gemachtigde belast met het toezicht op de naleving Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003242 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt, met ingang van 1 oktober 2002, eervol onslag uit zijn ambt verleend aan de heer Smeets, J.C.L., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003243 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 april 2002, wordt, met ingang van 1 april 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Daemen, F.L., directeur bij een fiscaal bestuur te Zaventem, type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Joseph Marienstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Marcel De Kerpelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het akkoord voor 2002 type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Oscar Van Kesbeeckstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het voetbalstadion Koninklijke Beringen Heusden-Zolder inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003236 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 maart 2002, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 16 februari 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandermeeren, P.J.M., adjunct-inspecteur van financiën.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005022346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 12/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de minnelijke schikking bedoeld i

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005031155 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005201267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005018051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De v.z.w. Federatie van de Belgische Magazines, afgekort als Febelma, en consorten, hebb Deze zaa

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005003427 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 april 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 Paritair type document prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005020044 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 12 mei 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Gezondheid - Interpellatie van de heer Ahmed El Ktibi (F) tot de heren Guy Vanhengel, lid v(...) Donderdag 12 mei 2005, om 15 uur (Paleis van het Brussels Parlement - type document prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005020043 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 11 mei 2005, om 14 u. 30 m. Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch Beleid, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetensch(...) - Interpellatie van Mevr. Olivia P'Tito (F) tot de heer Benoît Ce

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201115 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling voor medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de V.Z.W. « Intermédicale ». - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2005, wordt de afdeling voor medisch t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201208 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling voor medisch toezicht van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de N.V. Carsid. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2005, wordt de afdeling voor medisch toezicht van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005201021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005201059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van een commissaris van de Regering bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005029105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde de heer Poelvoorde, Benoît, Georges François Ghis Hij zal het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005029108 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde de heer de Haze, Jean-Marie, directeur van het théât Hij neemt r type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005029107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde Mevr. Loza, Monette, stichtster van de « Commissio Ze neemt ran type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005029106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde de heer Jannin Frédéric, Charles Maximilien, teke Hij zal het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005009374 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek : 1, vanaf 1 december 2005; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1, vanaf 1 september 2005; - opsteller b - beambte bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005009361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2005, is aan de heer Destexhe, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Hoei II - Hannuit. He Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005009373 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Mevr. De Bosscher, L., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Di Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2005 is de standplaats van de heer Bodson, V., notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik, op verzoek van de titularis, overgebracht van Seraing naar Seraing (Bonce(...) Het beroep

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 18 maart 2005 wordt de vergunning **** **** ****

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 31 maart 2005 wordt de onderneming ABA Van Den Bergh B.V.B.A., ge Bij min type erkenning prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 30 maart 2005 wordt de vernieuwing van de erkennin Bij mini

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005009363 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 15 april 2005, heeft de heer Velge, J., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van drie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige gegradueerde verpleegkundigen intensieve zorgen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG05805) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. VERHAMME, EUGENIE, 138(...) 2. VANCOPPE type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201274 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige gegradueerde verpleegkundigen intensieve zorgen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie) (ANG05805). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Touriany, Eve(...) 2. Vandevoo type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005201269 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** coördinator reproductie (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****05003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor ****(...) 1. ****,

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzen van het aardgas voor de maand april 2005 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand april 2005 respectievelijk vastgesteld op Iga = 0

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 10/05/2005 numac 2005011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig
^