B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005009347 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 is machtiging verleend aan ***** de ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005201168 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 72/2005 van 20 april 2005 Rolnummers 3015 en 3053 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte, ingesteld door P. De Crem en R. Su Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005009263 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005018043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming en vervanging van de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 19 april 2005 wordt : vanaf 1 november 20 als vertege type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005009332 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenningen Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « service laïque d'aide s Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 14 januari 2005 wordt aan de heer Guido Nelissen, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 mei 2005, eervol ontslag uit zijn functies verleend De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005011183 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 5 december 2004 wordt aan de heer Willy Ponnet, attaché bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, met ingang van 1 mei 2005, eervol ontslag uit zijn func De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005009333 bron federale overheidsdienst justitie Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 11 april 2005, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « service laïque d'aide sociale aux justiciables de la province de Luxembourg », met zetel te 6 Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2004 wordt aan de heer André Doneux, statisticus bij de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, met ingang van 1 mei 2005 eervol ontslag uit zijn funct De hee type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 b type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46quindecies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 b type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022363 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut die onder het Minist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005035523 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake verkavelingsaanvragen volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de Ruimtelijke Ordening type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

decreet

type decreet prom. 14/12/2004 pub. 11/05/2005 numac 2005033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ,

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005201197 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 66/2005 van 23 maart 2005 Rolnummers 3207, 3208, 3277, 3281 en 3337 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003 , van de wet van 16 ju(...) Het Arbitragehof, samengesteld ui

document

type document prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005019220 bron provinciale commissie van studiebeurzenstichtingen in henegouwen De Commissie doet een beroep op de vrijgevigheid van het publiek en op de erkentelijkheid van de gewezen beursstudenten ten gunste van de stichting « Etudiants du Hainaut », waarvan het kapitaal kan worden verhoogd door schenkingen of legaten van w Vo type document prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005020045 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Secretariaat. - Addendum Donderdag 12 mei 2005, om 15 uur Commissie voor de Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Externe Betrekkingen en Algemene Zaken - Bespreking - Eventueel stemmingen.

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005009370 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2005, ****. 21051, bericht ****. 2005/09324, moet de **** tekst gelezen worden als volgt : « la **** **** **** ****, ****

arrest

type arrest prom. 02/02/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt op zijn verzoek aan de heer Vandemoor Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005012100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer José Van Houdt De betrokken organis De voo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005009375 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005, dat in werking treedt op 31 mei 2005, is aan de heer Hougardy, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Châtelet. Het is hem ve Bij koni

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 31/01/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap waarmee de Stad Sankt Vith ertoe gemachtigd wordt een terrein in Schönberg te onteigenen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/12/2004 pub. 11/05/2005 numac 2005033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het ministerie van de Duitstalige Gemeen

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005022345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Zesenveertigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2004 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van Voor

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij h(...) Opmerkinge

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 31 maart 2005 wordt de heer Norbert Heukemes vanaf 1 april 2005 tot Secretaris-Generaal van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap benoemd.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005201166 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 69/2005 van 20 april 2005 Rolnummer 2943 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 18 tot 23 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvesti Het Arbitra type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005201170 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 75/2005 van 20 april 2005 Rolnummer 3062 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1 en 15 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 17 december 2003 « betreffende de werkgelegenheid in d(...) Het Arbitrageh

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 11/05/2005 numac 2005014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Voor de
^