B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie - op 31 december 2003 - van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over - de w type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005095105 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 19 april 2005, wordt ing type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005201196 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 65/2005 van 23 maart 2005 Rolnummers 3056, 3057, 3058, 3059 en 3097 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005009311 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 april 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005009339 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 maart 2005 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij **** type wet prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005009344 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, (...) Bij koninklijk besluit van 22 ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken d type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de instelling van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewa type koninklijk besluit prom. 17/02/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg » type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende de verlenging nationaal akkoord 2002 type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een syndicale premie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande v type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 2bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 september 2002 houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politi type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de lonen van ongeschoolde arbei type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een geschenk type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaansz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt toegekend uit hoofde van personen die slachtoffer zijn van de ontvoering van het kind type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 27/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de hoofdstukken I en II van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische federa type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/01/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Erfgoeddecreet van 7 mei 2004, voor wat betreft de musea, de cultureel-erfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type besluit van de vlaamse regering prom. 18/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005035495 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005095106 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldv Deze ove

document

type document prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005009348 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de nieuwe zetel van het vredegerecht van 1e kanton van Bergen op 4 mei 2004 Rue de Nimy 89, 7000 Mons. type document prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005095107 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelatingen verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2005, wordt aan de onderneming « Fortis AG » - « Kapita

erratum

type erratum prom. 17/02/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met de termijnen voor het toezicht die van toepassing zijn op de akten van de

arrest

type arrest prom. 03/05/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005003424 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van belegingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type arrest prom. 17/03/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor beroepsziekten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005009377 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 mei 2005, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Hollevoet, F., wonende te Oostduinkerke, benoemd tot rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te An - is de h

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/05/2005 numac 2005003425 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht van het bedrijf tussen twee beleggingsondernemingen De C(...) Overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995, heeft de Commissie voor het Bank-, Financie-(...)

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005201255 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2005, van het aan het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag dat bestemd is voor de O.C.M.W.'s van de gemeenten van het Waalse Gewest, met uitzondering van de O.C.M.W
^