B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009279 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek type wet prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005009368 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 28 april 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** type wet prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005002062 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende financiering van de opvang verleend aan de slachtoffers van mensenhandel in 2005 type koninklijk besluit prom. 04/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake het welzijn van loopvogels gehouden voor landbouwdoeleinden type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005003423 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Verlenging van het mandaat van de revisoren Bij koninklijk besluit van 21 april 2005 worden de heer Ludo De Keulenaer en de heer Jean-Louis Prignon, bedrijfsrevisoren, in college a type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2005, wordt aan de heer Van Houdt, José, op het einde van de maand september 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. 29/09/2004 pub. 13/05/2005 numac 2004022837 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005021066 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt Mej. Najat Mansour, van Marokkaanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 januari 2005, in België het beroep van architect uit te o type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005009376 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 juni 2004 wordt benoemd op datum van 15 november 1998 : - Officier in de Kroonorde : De heer Hieu Nguyen Huu, informaticus. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005021065 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 22 april 2005 wordt Mevr. Chaïma Seddiki, van Marokkaanse nationaliteit, ertoe gemachtigd, met ingang van 1 februari 2004, in België het beroep van architect uit type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 26/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005002063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 decemb type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst van 25 maart type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de vaststelling van de vervangingsdagen voor wettelijke feestdag type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een haard- en standplaatstoelage in de sector van h type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de socio-culturele sector, secto

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005002065 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2004, is aan de heer Callaerts, Marc F.M., adviseur generaal bij de Waalse Diensten - Directie te Aarlen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2005. type ministerieel besluit prom. 21/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de vorm van de beslissingen inzake aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning volgens het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005022261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Fysische geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 16 februari 2005, wordt Dr. Lemaire, Denis, uit Brussel, erkend als geneesheer-specialist in de Fysische geneeskund

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de okkernotenboom gelegen Michel Angelolaan 6(...) Voor de raadplegin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, van de Oosterse amberboom Voor de raadple type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2005, wordt beschermd als monument, wegens zijn historische, artistieke, esthetische en volkskundige waarde, de totaliteit Voor de raadpleging van de tabe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035526 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201272 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de Economische en « Conseil économique et social de la Région wallonne » type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201285 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 12 maart 1998 waarbij toelagen worden verleend voor de voorbereiding en de indiening van Europese onderzoeksprojecten

decreet

type decreet prom. 22/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201281 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 11 april 2005 in zake de arbeidsauditeur tegen A. Taton en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingek 1. « Sc type bericht prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201214 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 23 maart 2005 in zake de n.v. Belgacom tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expedities ter griffie van het Arbitragehof zijn in « Schen type bericht prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201284 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 januari 2005 in zake M.-F. Taburiaux tegen J. Meunier en de n.v. Shanks Liège Luxembourg, waarvan de expeditie ter griffie van « Sche

document

type document prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 mei 2005, dat in werking treedt worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201022 bron ministerie van de franse gemeenschap Officier van de gerechtelijke politie. - Ontslag Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2005, wordt vanaf 1 maart 2005 ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dr. Daniel Schmit, als beëdigde ambtenaar die de hoedan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201236 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van twee afgevaardigden belast met de vertegenwoordiging van de Regering van de Franse Gemeenschap op het College voor advies van de "Conseil supérieur de l'Audiovisuel" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005201237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de Commissaris van de Regering die deeltijds werkt bij de "Radio-Télévision belge de la Communauté française "

erratum

type erratum prom. 09/03/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van hoofdstuk V « Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen » van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - Erratum type erratum prom. 24/02/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het International Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002. - Erratum type erratum prom. 07/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bescherming van de journalistieke bronnen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 19/02/2004 pub. 13/05/2005 numac 2005031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005011050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 oktober 2004, werden, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Marnix J.G. Lasure, ins Mevr. Arlette B. Van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge vanaf 1 oktober 2005 De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overle(...) Voorwaarden : 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005009379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 mei 2005 is het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Ullmann, Ph., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, verlengd voor een periode van één jaar met ingang van 1 september 2005. Het b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 16 februari 2005 werd Mevr. Claire Denis, geboren op 21 juni 1959, door verhoging in graad benoemd tot de graad van adviseur, met ranginneming op 1 november Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005002066 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 18 april 2005, wordt mevr. Jasmin Collier, tot vast ambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Vlaamse Buitendiensten - Directie Antwerpen, met ingang van 16 februari 2005. Bij ministerieel Bij minist

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005008017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Duitstalig Secretaris-generaal (rang I/12) voor het Duitstalig Parlement Het bureau van het Parlement legt een wervingsreserve van twee jaar aan. 1. Toelatingsvoorwaarden : Er wordt minstens tien jaar b(...) ofwel in de p type bericht van selor prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201358 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert-arbeidsgeneesheren (niveau A), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05813) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, d(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201355 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige evaluatoren voor het Directoraat-generaal Geneesmiddelen (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05810) Na deze selectie wordt een lijst met maxi(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior-evaluatoren hemovigilantie (niveau A), voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05812) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aang(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005201356 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior-evaluatoren voor het Directoraat-generaal Geneesmiddelen (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05811) Na deze selectie wordt een lijst m(...) Toelaatb

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 13/05/2005 numac 2005003421 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Stad Bergen (vroeger Nimy) Kavel 1 : een perceel gr
^