B.S. Index van de publicaties van 17 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009371 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2005, is machtiging verleend aan : de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, om, behoudens **** type wet prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009372 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009350 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009359 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 27 april 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005022374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2003 betreffende de aanduiding, de uitoefening en de weging van de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 20/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011211 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005022382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 2004 houdende een verbod op het houden van sommige diersoorten in circussen en rondreizende tentoonstellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201270 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 april 2005 wordt de heer Marc Stilmant vanaf 5 april 2005 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 5 april 2005 wordt de N.V. Transport Vans Bij ministeriee type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201333 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 26 april 2005 wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Cofido uit Chaudfontaine onder de handelsnaam B60T voorgedragen wordt, erkend als individueel zuiveringssysteem met een capaciteit van 60 inwo Deze erk type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201329 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 18 april 2005 wordt de v.z.w. "Wildpeace" erkend als beheerder van een revalidatiecentrum voor in het wild levende inheemse diersoorten. type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005035553 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bepaling van de middelgrote en grote veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2005 type ministerieel besluit prom. 03/05/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende erkenning van Waalse groenestroomcertificaten ten einde in rekening te worden gebracht voor de naleving van de verplichting opgelegd aan de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij artikel 28, § 2, van de e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005035542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005201332 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan die diensten

arrest

type arrest prom. 03/05/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005003496 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot opmaak van de lijst van de derivatenspecialisten die onder vreemd recht ressorteren en die diensten in België verlenen zonder vestiging

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009383 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, is de heer Visart de Bocarmé, C., procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, bevorderd tot Grootofficier in de kroonorde. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005009384 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2005, is Mevr. Cooreman, D., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Zij kan haar a Bij konink

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot wijziging van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming va Bij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201226 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 83/2005 van 27 april 2005 Rolnummer 3282 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 66, 68 en 74 van boek I van het Milieuwetboek , inges(...) Het Arbitragehof, samengesteld uit rechter P. Martens, waarnemend voorz

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** verpleegkundige-controleur (niveau ****) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****05802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot (...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005201324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verpleegkundige-controleur (niveau B) voor het RIZIV (ANG05802). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. DEPRINS, MARLEEN, 2100 ANTWERPEN 2. VANDEN BROECKE(...) 3. VANDEVOORT,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 17/05/2005 numac 2005054284 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Schalbroeck, Maria Maria Josepha Schalbroeck, weduwe van Pieter Isabella Van Leemputt Alvorens te b
^