B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005201227 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 78/2005 van 27 april 2005 Rolnummers 2968, 2974, 2990 en 3004 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 6, 7, 8 en 18 van de bijzondere wet van 2 maart 2004 houdende verschillende wijzigingen van de k Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007105 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Aalmoezenier. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5432 van 7 april 2005, wordt aan de heer Brusten, Pierre, hoofdaalmoezenier van de Katholieke Eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pen Hij wor type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25.000 EUR aan de « v.z.w. Solar Team » type koninklijk besluit prom. 09/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 35.000 EUR aan de « v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling » type koninklijk besluit prom. 05/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005022046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 67.000 EUR aan de « v.z.w. Climate Action Network Europe » type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 4 maart 2005 worden de hierna vermelde personen bevorderd, benoemd of vereremerkt vanaf 15 november 2004 : Leopoldsorde Officier De heer GEERINCKX Johan, advocaat, te Knokke-Heist. Ridde De heer PILETTE-VLUG type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5434 van 7 april 2005, wordt luitenant-kolonel vlieger ****, ****.-****. ****, tot het **** toegelaten op 1 augustus 2005, in toepassing der samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreding uit het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 5441 van 7 april 2005, houdt ****-kolonel ***** op, wegens leeftijdsgrens, deel uit te maken van het reservekader op 31 december 2004. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007114 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5447 van 7 april 2005, wordt luitenant beroepsofficier S. ****, op 1 april 2005 ten definitieve titel op **** gesteld. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007109 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5437 van 7 april 2005 : Worden de hierna vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 oktober 2005 in toepassing van der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007106 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5433 van 7 april 2005, neemt kapitein P. Ernst, van het korps van de infanterie, anciënniteitsrang als kapitein op 26 februari 2001. Voor verdere bevordering wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007112 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5442 van 7 april 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, a Hij ga type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007113 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Eervolle onderscheidingen. - Militair Ereteken Bij koninklijk besluit nr. 5444 van 7 april 2005, wordt het Militair Ereteken van 2e e klasse, voor buitengewone diensten, verleend aan eerste kwartiermeester-chef Veeckman type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005200679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022356 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf De Post in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en o type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005009385 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2003 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het ambtshalve intrekken of schorsen van de erkenning als ondernemingsloket type koninklijk besluit prom. 27/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005021069 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering van de vijfjaarlijkse herzieningen inzake het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/03/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005007117 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de steden of gemeenten die in aanmerking komen voor de toekenning van een erediploma « Stad of gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1940-1945 » met een bijpassend herinneringslint type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 20 april 2005 tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage type ministerieel besluit prom. 29/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 « Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder br

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/01/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005031164 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Gillis tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Fonsny II » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 27

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201334 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de wijze van overdracht van de personeelsleden van het Ministerie van het Waalse Gewest naar de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 15/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanpassing van de criteria voor de bepaling van de kleine en middelgrote ondernemingen getroffen door het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote onderneminge type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005201354 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005003499 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420,

document

type document prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005012105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en Parit type document prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005095108 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelatingen verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2005, wordt aan de onderneming « Contassur » Deze beslis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005029109 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2005 aan de Federatie van de onafhankelijke gesubsidieerde vrije inrichtingen om de maatregelen voor positieve discriminatie binnen het onderwijs v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2005 aan de Raad van de Inrichtende Machten van het gesubsidieerd neutraal officieel onderwijs om de maatregelen voor positieve discriminatie binne type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005029112 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een dotatie wordt toegekend voor het schooljaar 2005 aan de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap om de maatregelen voor positieve discriminatie binnen het ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005029111 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een subsidie wordt toegekend voor het schooljaar 2005 aan het « Secrétariat général de l'enseignement catholique » om de maatregelen voor positieve discriminatie binnen het onderwijs voor soc

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België. - Erratum In het bericht 2004/15181 van het Belgisch Staatsblad van 13 september 2004 dient men « Installé » te lezen in plaats van « Installe ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007108 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 5435 van 7 april 2005, hebben de volgende benoemingen plaats in het kader van de beroepsofficieren op 26 maart 2005 : In de graad van kapitei In de graa

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid Directie Politiebeheer Financieel deskundige. - Oproep tot kandidaten Functie : Financieel deskundige Aard van de functie : fulltime of deeltijdse detachering Graad : Bijzondere Reken Taalrol : Nederland

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007110 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 5440 van 7 april 2005 : Landmacht : **** aangestelde onderluitenant-leerling ****. **** gesproten uit de 140 **** promotie van de faculteit Luchtmacht : **** **** type aanwerving prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007116 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van officieren gesproten uit de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 5450 van 7 april 2005, de kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving ****. ****, wordt op 26 maart 2005 benoemd in de graad van luitenant ****

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005007115 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 5448 van 7 april 2005, wordt de heer P. Manigart, doctor in de sociale wetenschappen, op 1 februari 2004 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School. Hij is verb Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005031139 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de raad van bestuur van 28 januari 2005 wordt Mevr. Florence Cauwberghs op 1 februari 2005 toegelaten tot de stage als Bij besli

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 18/05/2005 numac 2005095109 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 26 april 2 De door

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 31/12/2004 pub. 18/05/2005 numac 2005009349 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof M 5

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 18/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005014087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij
^