B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005022381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, het Aanhangsel en de Bijlagen I, II, III en IV, ondertekend te Madrid, op 4 oktober 1991, en Bijlage V, aangenomen te Bonn op 7 tot 18 oktober 1991 type wet prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van hoofdstuk V van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2 en 6 en tot invoering van een a type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2 en 6 en tot invoering van een a type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005003456 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikelen 2, 6 en tot invoering van een artikel 11bis in de type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 11/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 10bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000071 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 13 van de collectieve arbeidsovere

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005022400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1991 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming van citrusvruchten voor de controle op conserveermiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005022377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Radiotherapie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 28 april 2005, wordt dokter Renard, Laurette, uit Rixensart, erkend als geneesheer-specialist in de Radiotherapie, benoemd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut scientifique de service public" .

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005019301 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen Schooljaar 2005-2006 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen, place Saint-Aubain 2, te 5000 Namen, brengt de belanghebbenden ter ke Stichting

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005018052 bron kamer van volksvertegenwoordigers Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers Wijzigingen 1° Artikel 72 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt aangevuld met een nummer 4, luidende : « 4. Ontwerpen van programmawet of andere wetsontwerpen houde De Confe

document

type document prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005031140 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratief en geldelijk reglement van de contractuele personeelsleden van de GOMB De raad van bestuur, Gelet op zijn beslissing van 25 maart 2005; Gelet op het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Besluit : HOO

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de Commissie van het Hulpfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201265 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van twee afgevaardigden belast met het vertegenwoordigen van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap "Régie Média belge" waarin de « Radio-Télévision type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005009406 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen Gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot "FOD Justi Hij zendt evene

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005009405 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2005 is aan de heer Roger, Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merbes-le-Château. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershal Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005009407 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 De heer Hecq, R. en Mevr. Barnich, Fr., substituut-procureurs des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) Voor de raadpleging van

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005020048 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 mei 2005, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van de heer Jan Beghin) betreffende de bevoe(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise Schepmans, de heren B type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 19/05/2005 numac 2005020047 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 mei 2005 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Voorstellen tot wijziging van het reglement. - Voorstel tot wijzigi(...) Rapporteur : de heer Joël Riguelle. Bespreking. - Voorstel tot wijziging
^