B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2004 pub. 23/05/2005 numac 2004015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtek type wet prom. 14/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten : 1ø Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart, 2ø Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid type wet prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005201360 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 89/2005 van 11 mei 2005 Rolnummer 3024 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 10bis van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor Het Arbitr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 28 april 2005 wordt de heer Herbert Verhulst, eerste auditeur-afdelingshoofd van de Raad van State, op 1 december 2005, in ruste gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn amb type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005022376 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 11/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201380 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009399 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 23/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009395 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 20/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009393 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 21/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009394 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009398 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 10/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 08/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005009396 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 10/05/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de middelen die aangewend dienen te worden om gestolen mobiele eindapparatuur de toegang te ontzeggen tot mobiele communicatienetwerken

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005031165 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van de effectieve leden van het Overlegplatform voor werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de rode beuk Voor de raadpleging van de t type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005031171 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de steeneik geleg(...) Voor de raadplegin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de gewone vijgenboom Voor de raadpleging type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 maart 2005, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap, omwille van zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, de gewone esdoorn Voor de raadpleging van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/03/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005031166 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toelating voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling om overeenkomsten te sluiten met tewerkstellingsagentschappen opgericht door Belgische en Europese overheden in het kader va

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld,

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005018055 bron raad van state Bericht voor voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De heer Lillo Felice heeft de schorsing gevorderd van de tenuitvoerlegging van de wi Deze za type bericht prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005003497 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen . - Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire kredieten (artikel 53 van de we(...) Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank-, Financie-(.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009390 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2005 wordt de heer Thomas De Muer, met ingang van 1 januari 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009389 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk Besluit van 25 april 2005, wordt de heer Wouter Spiesschaert, met ingang van 1 januari 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009413 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik : 1; - opsteller bij de griffie : - van de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1; - van het vredegerecht van het tweede kant - beambte bij de g type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009414 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2005, bladzijde 21562, regel 7, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005019283 bron studiebeurzen De Provinciale Commissie van de Studiebeurzenstichtingen van Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2005 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Openstaa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 mei 2005, is de heer de Pierpont, J., ere-vrederechter van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drag type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009412 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 3 mei 2005, zijn benoemd tot : - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te Luik, Mevr. Lhoest, I., adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik. Dit besluit treedt in - eerstaanwez type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009408 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2005 : - is Mevr. Dols, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Luik, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Zij wo - is de aanwi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2005 wordt de heer Herman Verlinden, bevorderd tot de graad van adviseur bij de FOD Sociale Zekerheid, in het Nederlands taalkader, met ingang vanaf 1 mei 2005. Bij koninklijk bes Bij koninklijk

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 28 april 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 23/05/2005 numac 2005009346 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge gegeven op 15 maart 2005, is ten verzoeke van de heer V
^