B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/2004 pub. 24/05/2005 numac 2004015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake d

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het nieuwe station van Luik en gelegen op het grondgebied van de stad van Luik van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 29/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 22 februari 2005 wordt de heer Roger De Vos met ingang van 1 juli 2005 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005000308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 april 2005, is de heer Verraes, Luc, administratief deskundige, m.i.v. 1 april 2005 bevorderd tot de graad van attaché bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit Centrum type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005003422 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de Algemene Verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende de jaarlijkse staat inzake de taks op het lange termijnsparen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005021070 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de vice-voorzitters, ontslag en benoeming van een lid en hernieuwing van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoff type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 224 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005201331 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 11 april 2005 wordt de V.Z.W. Mission régionale pour l'Emploi de Liège als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening inschakeling. Deze erkenning heeft het nummer W.SI.157 en(...) Bij minist type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005014086 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 25 april 2005, worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : - het Algemeen Reglement voor het Gebr - het Alge type ministerieel besluit prom. 17/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques

decreet

type decreet prom. 06/12/2004 pub. 24/05/2005 numac 2005033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005201330 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 87/2005 van 4 mei 2005 Rolnummer 3040 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 69, 71, 77 en 80 van de programmawet van 22 december 2003, ingesteld door S. Vandenbilcke en W. De Haes(...) Het Arbitragehof, samen type programmawet prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005201328 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 86/2005 van 4 mei 2005 Rolnummers 3025, 3037 en 3041 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 108 tot 112 van de programmawet van 22 december 2003 , ingesteld door de c.v.b.a.(...) Het Arbitragehof, samengesteld

document

type document prom. 22/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type document prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005003503 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 10 mei 2005, wordt aan de voorzorgsinstell Deze b

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005201212 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling voor medisch toezicht van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de N.V. Banque Nationale. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2005, wordt de afdeling voor medisch toez type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 vast voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 3 jaar opvangen, de vakmensen die kinderen van 3 tot 12 jaar opvangen

erratum

type erratum prom. 21/12/2004 pub. 24/05/2005 numac 2005201278 bron ministerie van de franse gemeenschap Programma-decreet houdende diverse maatregelen inzake de begrotingsfondsen, het "Fonds Ecureuil" van de Franse Gemeenschap en de schuldafbouw, de universitaire instellingen, de Hogescholen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra, de schoolgebouwe type erratum prom. 24/03/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005009401 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2005 wordt de heer Olivier Thery, met ingang van 1 januari 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van het Centraal Bestuur. Ove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005009402 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2005, wordt Mevr. Aline Jeandrain, met ingang van 27 november 2004, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005009403 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2005, wordt Mevr. Sandra Werpin, met ingang van 1 december 2004, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005009404 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 april 2005, wordt de heer Simon Albuixech Y Gomez, met ingang van 1 februari 2005, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur. Overeen

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 24/05/2005 numac 2005011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0027 : Warburg Pincus LLC/Caradon Radiators Holdings Ltd./Caradon Boilers Holdings Ltd. Zaak die in aanmerking kan komen voor ee Op 12 m
^