B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003504 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen type wet prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij type wet prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201395 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 77/2005 van 27 april 2005 Rolnummers 2893 en 2986 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 25, 26 en 82 van de faillissementwet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij de wet van 4 september 2002, Het Arbitr type wet prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003501 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de Richtlijn 2004/79/EG va type wet prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201394 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 76/2005 van 20 april 2005 Rolnummer 3473 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, eerste lid, van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken en artikel 97, negende lid, Het Arbitr type wet prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type wet prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type wet prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201338 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 80/2005 van 27 april 2005 Rolnummer 3029 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, gesteld door de Het Arbitr type wet prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005009381 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 28 april 2005, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en juffrouw ****(...) Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003404 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003, wordt, met ingang van 1 juni 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Dendas, A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal best type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003361 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 mei 2003, wordt, met ingang van 1 november 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Claus, L.A.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003398 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Dycke, A.D., eerstaanwezend inspecteur bij een fisc type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003384 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2003, wordt, met ingang van 1 maart 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Labie, C.E., adjunct-adviseur, die aanspraak heeft op rustpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003357 bron federale overheidsdienst financien Algemeen secretariaat. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2003, wordt, met ingang van 1 maart 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Libion, J.A.G., auditeur-generaal van financiën, die aanspraak heeft op rustp type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003369 bron federale overheidsdienst financien Algemeen secretariaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 mei 2003, wordt, op zijn aanvraag, met ingang van 1 maart 2003, ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Maryssael, P.A.C.L., vertaler-revisor. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003372 bron federale overheidsdienst financien Directie invordering. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003, wordt, met ingang van 1 december 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Versluys, R.C., directeur-generaal, die aanspraak heeft op rustpensioen en type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003394 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der directe belastingen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 december 2003, wordt, met ingang van 1 mei 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Siau, H.C.A., directeur, die aanspraak heeft op rustpensioen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005009420 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse Eredienst - Oprichting van een plaats van predikant bij de evangelische protestantse parochie te 4000 Luik, rue des Croisiers 12 Bij koninklijk besluit van 12 apri Dit bes type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003350 bron federale overheidsdienst financien Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003, wordt, met ingang van 1 september 2003, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Doulliez, M.F.J.L., directeur-generaal, die aanspraak heeft op type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005022383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003346 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 2003, wordt, met ingang van 1 mei 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Cornelissen, P.V.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005022384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003371 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 2003, wordt, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Geenen, G.H.M., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van het verlof voorafgaand aan de pensionering van de statutaire personeelsleden van de CBFA type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003355 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2003, wordt, met ingang van 1 juni 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Treve, F.C., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005, wordt de heer Geert Debersaques, Staatsraad, gemachtigd om het ambt van voorzitter van Hoge Raad voor het Herstelbeleid uit te oefenen met ingang van 1

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005035602 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201382 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2005, dat op 4 mei 2005 in werking treedt, wordt de heer Christian Delepine ter vervanging van de heer Ghislain Dethy, ontslagnemend, en als vertegenwoordiger van een representatieve w Bij mini type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005201444 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005201443 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201458 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 7 maart 2005 in zake het openbaar ministerie tegen A. Bonne, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op « Schen type bericht prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2004018056 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State REMS-WERK Christian Föll und Söhen GmbH & C° KG, vennootschap naar Duits recht, heeft Het best

erratum

type erratum prom. 11/03/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005035619 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het uitstel van betaling van de superheffing en de opheffing van de superheffing tot uitvoering van artikel 40bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de veront type erratum prom. 04/03/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003506 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. - Erratum type erratum prom. 19/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005035601 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Commissariaat-Generaal BLOSO Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2005 worden benoemd : - tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Cecile Verstappen, adjunct van de directeur - tot Ridde(...) de heer Marc De Braekele

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Arbeidsgerechten, Ernes(...) Voorwaarden : 1° type vacante bettreking prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005009421 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de aangewezen leden van het openbaar ministerie, ingevolge de oproep tot de kandidaten van 23 februari 2005, met het oog op de loting van plaatsvervangende leden van de Nederlandstalige Kamer van de Nationale Tuchtraad Ph. Bauduin, ee A. Durwa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005009422 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 20 mei 2005 is Mevr. Decocq, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Luik, gemachtigd om haar stage voort te zetten in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201454 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 26 april 2005 in zake de Belgische Staat tegen M. Bousnina en N. Ajair, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Schen

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 319e AANVULLING Bijwerking op 10 mei 2005 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbove 1. nieuw geregistreer

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003380 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, wordt, met ingang van 1 januari 2004, eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Coessens, H.A., directeur-generaal, die aanspraak heeft op rustpensioen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201391 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 74/2005 van 20 april 2005 Rolnummer 3039 In zake : de prejudiciële vraag betreffende : - artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, - de artikelen 81, 104, 199 tot 202, 217 en 7 gesteld door de

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005201465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige econometristen (niveau A1) voor de administratie Planning en Statistiek (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV05001) Na deze selectie wordt een lijst van 10 geslaagden aangelegd, die twee (...) Toelaatb

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003333 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003, wordt, met ingang van 1 juli 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Haelst, P.M.E.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type document - kadaster prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003344 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 februari 2003, wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Meganck, G.L.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal be type document - kadaster prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003337 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 januari 2003, wordt, met ingang van 1 december 2002, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Canivet, Y.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestu type document - kadaster prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003358 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2003, wordt, met ingang van 1 april 2003, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Ducrotois, F.J.B., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur type document - kadaster prom. -- pub. 27/05/2005 numac 2005003391 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 september 2003, wordt, met ingang van 1 maart 2004, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandecaveye, F.E.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal
^