B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/02/2003 pub. 01/06/2005 numac 2003015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek van de Seychellen inzake luchtvervoer, en de Bijlage, ondertekend te Brussel op 27 februari 1998 (2) type wet prom. 22/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005003509 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 67 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type wet prom. 26/04/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009387 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables de l'Arrondissement d'Arlon », met zetel te 6700 Aarle Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009386 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 21 april 2005, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service d'Aide sociale aux Justiciables Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007121 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5468 van 12 april 2005, wordt aan de heer Arys Jozef, industrieel ingenieur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen vanaf 1 september 2005. Hij wordt g Departemen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007123 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 5472 van 12 april 2005, neemt kapitein-commandant D. Brys, van het korps van de logistiek, anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 3 oktober 2004. Voor verd type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijder type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van korps Bij koninklijk besluit ****. 5471 van 12 april 2005, wordt luitenant vlieger ****. **** van het korps van het varend personeel van de luchtmacht, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korps **** **** type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022962 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 24/04/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005007125 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut en het verlofstelsel toepasselijk op sommige personeelsleden van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvalid type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007118 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 5456 van 12 april 2005 : De Medaille van de **** strijder met zilveren staafje met inschrift van het jaartal « 1940-1945 de heren type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022961 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2000 houdende vaststelling van de retributies voor de financiering van de opdrachten van de administratie met betrekking tot de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 24/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005003522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007120 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader der reserveofficieren Luchtmacht Bij koninklijk besluit ****. 5466 van 12 april 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren **** **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005012115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van erkenningen van cursusmodule « aanvulling tot coördinator » en van cursussen en examens van de specifieke aanvullende vorming coördinatoren Bij ministerieel besluit van 18 april 2005 wordt de erkenning van de cursusmodule « aanvu Bij type ministerieel besluit prom. 18/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022963 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 10bis, § 7, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005201460 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de "Société wallonne d'Economie sociale marchande" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005201482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 11 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voorzover de Regering daarbij wordt gemachtigd om de privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen type besluit van de waalse regering prom. 19/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005201462 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Fagne de Nampire" type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005027343 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2005 van het saldo op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992

document

type document prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005014092 bron de post n.v. van publiek recht Tarieven van de brievenpost en sommige andere postale diensten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 april 2005 wordt de heer Gosset, Georges, benoemd in de functie van onderzoeker bij de Dienst Individuele Onderzoeken van de Algemen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 mei 2005 wordt de heer De Buck, Patrick benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze, met ingang van 5 september type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005000322 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 22 april 2005 wordt de heer Monsieur, Alain, benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges, met ingang type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 11 mei 2005 wordt de heer Tjampens, Jean-Paul, benoemd in de functie van examinator bij de Dienst Statuten van de Algemene Inspectie va type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007127 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in de categorie van de beroepsofficieren Landmacht Bij koninklijk besluit ****. 5476 van 29 april 2005 : Worden de bepalingen van het koninklijk besluit ****. 5231 van 18 november 2004 ingetrokken De majoors s type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005007119 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5465 van 12 april 2005, wordt de reservekapitein-commandant, V. Peremans benoemd tot de graad van reservemajoor in het korps type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 28 april 2005 wordt de heer Libois, Olivier benoemd tot hoofdcommissaris bij het politiekorps van de politiezone Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey, met ingang van 5 sept

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009441 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te : - Mechelen : 1; - Nijvel : 1; - secretaris bij het parket : - van het hof van be type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van arbeidsrechtbank te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de inspraakorganen, Arbei(...) Voorwaa

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009439 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 29 april 2005, heeft de heer Jonckheere, J., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang v Werving

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 is Mevr. Stranart, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, voor een termijn van een jaar, met ingang van 1 Het bero type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005009440 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 mei 2005 : - is benoemd tot adjunct-griffier bij het arbeidshof te Luik, Mevr. Schumacher, M., opsteller bij de griffie van dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedafl - is benoemd

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 12/02/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005009438 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van twee plaatsvervangende rechters in het Benelux-Gerechtshof

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Internationale Overeenkomst nopens de beperking van de aansprakelijkheid van de eigenaren van zeeschepen, gedaan te Brussel op 10 oktober 1957 . - Opzegging door de Republiek Singapore Op 22 april 2005 ontving de Federale Overheidsdienst Bu(...) Overee

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005018057 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Domeinconcessie « De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van een windenergiepark in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomsti Elke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005201477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige paramedici (niveau B) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (ANG05008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Thielemans, Inse, 9000 Gent. 2. Jorissen, An(...) 3. De Neve, In type bericht van selor prom. -- pub. 01/06/2005 numac 2005201478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG05009). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. Meynen, Hilda, 1730 Asse. 2. Ride, Mariette, (...) 3. De Baerdema
^