B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009442 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, type wet prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009424 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te **** **** **** **** op 6 ****(...) type wet prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009423 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 maart 2005, dat uitwerking heeft op 1 augustus 2005, wordt een einde gesteld aan het mandaat van de heer Henri Courtois in de managementfunctie N-1 van directeur-generaal bij het Dir Hij word type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000352 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten. - Loonschaal Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, de loonschaalverhoging naar de schaal 07 wordt verleend met ingang van 1 januari 2003 aan Mevr. en de heren hoofdcommissarissen van politie : Claude Fontaine, met identie Jean-Claude type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Eervol ontslag Einde aanduiding van de voorzitter van het directiecomité Bij koninklijk besluit van 28 april 2005 wordt, met ingang van 1 november 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Michel Jadot, secretaris-gen Er word type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 wordt aan de heer Mailleux, Guy, op het einde van de maand maart 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009462 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. Centrale Vrijzinnige Raad. - Erkenning van een lokaal centrum voor morele dienstverlening Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005 wordt een lokaal centrum voor morele dienstverlen De geb type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005011225 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Opheffing Twee ministeriële besluiten van 2 mei 2005 heffen twee ministeriële besluiten van 1 februari 2005 op, genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen en met het oog PR/00 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009461 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Protestantse Eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de evangelische protestantse parochie te 1420 Eigenbrakel, place Sainte-Anne 6 Bij koninklijk besluit v Dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009433 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Staffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 11 april 2005 is Ouaich, Rachida, stagedoend psycholoog bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, i Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Loonschaal 07. - Toekenning aan 10 hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2003 Bij koninklijk besluit van 25 mei 2005, de loonschaalverhoging naar de schaal 07 wordt verleend met ingang van 1 januari 2004 aan de heren h Nicolas type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25.000 EUR aan het « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed van het type elastische jojo dat een bal gevuld met vloeistof omvat type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, § 1 en 16, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 43 : Angleur - Marloie te Tilff mits de aanleg van een omleidingsweg machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005022421 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 10 mei 2005 wordt met ingang van 1 januari 2006, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van dierenarts verleend aan de heer Daniël Sabbe, die aanspraak heeft op een ru(...) Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende organisatie van de diagnose van de virale caprine artritis encefalitis type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005201485 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 mei 2005 wordt de « S.A. Weyma » vanaf 2 mei 2005 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 3 mei 2005 wordt de « S.A. Anciens Etablissements Bij minister type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005201473 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 25 maart 2005 wordt de aan de stad Moeskroen toegekende erkenning voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van de gemeentelijke structuurplannen en de gemeentelijke stedenbouwkundige re Bij min

decreet

type decreet prom. 13/12/2004 pub. 07/06/2005 numac 2005031168 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2004

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005018058 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De commanditaire vennootschap Redevco Retail Belgium, met zetel te 1000 Brussel, Anspachl 1. het

document

type document prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 mei 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maa wordt de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005201464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Voogd in het kader van een werkopleiding" gerangschikt op het niveau van het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type van het onderw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005201457 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Switching, routering en WAN-technologieën" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderw

erratum

type erratum prom. 17/12/2003 pub. 07/06/2005 numac 2005029123 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2004. - Erratum

arrest

type arrest prom. 23/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022435 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 25 mei 2005, wordt de heer Reenaers, Benedict, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen, met ingang van

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005201470 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 85/2005 van 4 mei 2005 Rolnummer 2999 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 595, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld uit rec wijst na beraad

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Roger Caekelberghs De betrokken De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Luik. - Erratum In Belgisch Staatsblad nr. 170 van 27 mei 2005, pagina 24854, in de Nederlandse tekst : In de plaats van « Vacante b(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen, ter vervanging van de heer Guy Mailleux De betrokken organisaties w De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009464 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 30 mei 2005 : - Is de heer Matthyssens, E., advocaat bij de balie te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - Zijn De heren : Assc type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005009463 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministrieel besluit van 1 juni 2005 is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, aan de heer Hollevoet, E., opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbanken Dit bes

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Weigering Bij ministerieel besluit van 4 mei 2005 wordt de vergunning om het Mevr. type vergunning prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij ministerieel besluit van 29 april 2005 wordt Mevr. **** ****, gevest type vergunning prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005000284 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 mei 2005 heeft Z.E. de heer Joseph Bonesha de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hem bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitengewoon Z.E.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005018059 bron wetgevende kamers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige ingenieurs met een in het Frans gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenst I. TOEL

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005201480 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 95/2005 van 25 mei 2005 Rolnummers 3084, 3087, 3090, 3091 en 3093 In zake : de beroepen tot vernietiging van diverse bepalingen van het decreet van het Waalse Gewest van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waals Het Arbitr type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/06/2005 numac 2005201469 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 84/2005 van 4 mei 2005 Rolnummer 2960 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 24,
^