B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005201538 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 101/2005 van 1 juni 2005 Rolnummer 3075 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 1bis,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005003521 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 13 mei 2005, wordt Mevr. Van Ros Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 april 2005 wordt Mevr. Pochet, Carinne, Attaché bij Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister met ingang van 1 mei 2005, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaats Overee type koninklijk besluit prom. 03/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 14 op de spoorlijn 42 Rivage-Troisvierges machtigt mits het bouwen van een overbrugging aan kilometerpaal 69,700, op het grondgebied van de gemeente Vielsalm en de onmiddellijke inbezitneming van de h type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke bepalingen voor het vervullen van de dienstreizen van de algemeen directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen die onder Wetenschapsbeleid ressorteren type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005003536 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij ministerieel besluit van 13 december 2004 werd de heer Raoul Van Heuverzwyn, ambtenaar van de vierde administratieve klasse, ontheven van zijn functie van Kanselier bij de Ambassade te Algiers en toegev Bij minist type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005201535 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 2 mei 2005 wordt de "S.P.R.L. Techno-Flam", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Chant des Oiseaux 2A, te 1470 Baisy-Thy, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning Bij ministerieel besluit va

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035675 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035690 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005201600 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de werkingsmodaliteiten van het Comité voor sociaal beleid van het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. 09/06/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005201599 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 tot aanwijzing van vertegenwoordigers in de Beleidscomités van de "Société wallonne du Logement" , de "Société wallonne du Crédit social" (Waalse Soc

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005201611 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 mei 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juni 2005, zijn Die zaak type bericht prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005003550 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 5,

document

type document prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma « Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling » I. Inleiding De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het onderzoeksprogramma (...) Prioritaire onderzoeksdomeinen Het programma vormt een g type document prom. 11/03/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035520 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

erratum

type erratum prom. 23/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2005, bladzijde 24287, regel 4, lezen in de Nederlandse versie : « Franse taalkader » in plaats voor « Nederlandse taalkader ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005035694 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2005 wordt de heer Gunnar Gustav Riebs, letterkundige en directeur-beheerder van het Centrum Kardinaal Jozef Cardijn, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Hij neemt zijn rang i Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Rdaad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een ondervoorzitter Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005035674 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister et ministerie van de vlaamse gemeenschap Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2005 wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan de heer René Vastmans, algemeen voorzitter van de v.z.w. Katholieke Vereniging Gehandicapten . Hij neemt zij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 mei 2005, dat uitwerking heeft m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming va Bij

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005009486 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2005, bladzijde 7669, regel 34, is de vacante plaats van hoofdgriffier van de politierechtbank te Aalst, vanaf 1 november 2005, geannuleerd. type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005031199 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van dubbeltallen van kandidaten voor vier vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofstedelijke Regering dubbeltallen Krachte type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005009488 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij de rechtbank van koophandel te Nijvel : 1, vanaf 1 september 2005; - bij het vredegerecht van het kanton Kraainem-Sint-GenesiusRode : 1; - adjunct-griffier : - bij de recht - bij het vredeger

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005009487 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2005 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Schroeven, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, me Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt Dr. Douchy, Frank, ben Het bero type benoemingen prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een stagedoend geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 25 mei 2005, wordt Dr. Willems, Martina, Het bero

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgisch Instituut voor Normalisatie . - Publicaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun pr(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005201625 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Na d type bericht van selor prom. -- pub. 17/06/2005 numac 2005201624 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief assistenten (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Min(...) Na d
^