B.S. Index van de publicaties van 24 juni 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003558 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat België betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk d type wet prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005003560 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het Bank-, F(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. 20/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003555 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lid-Staten op het gebied van de directe belastingen en heffing

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005022454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Aquarelle » type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005 wordt Mevr. Vereecken, Monique Florine Achille Antoine, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 december 2005, eervol ontslag uit haar ambt verl Mevr. Ve type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot eervol ontslag uit zijn ambt van een lid van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007135 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Uittreding uit het reservekader Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 5498 van 2 mei 2005, wordt het koninklijk besluit ****. 5426 van 10 maart 2005 betreffende de dierenarts-**** ****. **** ingetrokken. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007134 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Ontslagen in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5496 van 2 mei 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van de luchtmacht bekleedt, aangeboden doo Hij gaat op type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstelling van kandidaat-aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5495 van 2 mei 2005, worden de adjudanten kandidaat-hulpofficieren van wie de namen volgen, op 8 maart 2005 aangesteld in de graad R. Quesno type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007131 bron ministerie van landsverdediging Leger. _ Luchtmacht Verbreking van de dienstverbintenis van de hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 5488 van 2 mei 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de hulpofficieren van de luchtmacht bekleedt, aangeboden Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007136 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5499 van 2 mei 2005, wordt geneesheer-kolonel T. Chevolet, tot het rustpensioen toegelaten op 1 oktober 2005, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensi type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005007132 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 5491 van 2 mei 2005 : Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : De heren : Borre, J., leraar Koninklijke Kadettenschool of technische School De Rijcke, G., type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van Gakwaya, Innocent, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 november 2005, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Gakwaya, Innocent, is ertoe gerechtigd, me type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005014097 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een perceel nodig voor de bouw van een parking en gelegen op het grondgebied van de gemeente Ottignies van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 13/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003556 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005003554 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanstelling van ambtenaren van de Administratie van de Thesaurie en van leden van het Agentschap van de schuld voor het dagelijks beheer en de bijstand aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur type ministerieel besluit prom. 13/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het presentiegeld van sommige leden van de Beheerscommissie van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 07/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005009493 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201633 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 24 mei 2005 wordt de « S.A. Gobert & fils » vanaf 24 mei 2005 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van kl Bij minis

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005035739 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, voor wat de bepalingen inzake inspraak betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005035710 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een bepaalde bijwedde aan sommige personeelsleden van het onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 555 Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005020066 bron nationale bank van belgie Bericht De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat de bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, van haar vestigingen in het Vlaamse Gewest op maandag 11 juli 2005 zullen gesloten blijven. type bericht prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005011266 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Bericht Bij koninklijk besluit, ref. E6/05/Set01.101.12/540, van 4 mei 2005, wordt het besluit van de deputatie van de provincieraad van Luik, van 14 december 2000, waarbij aan de P.V.B.A. Sinomax, ru Met toe

document

type document prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Raad van beheer. - Te begeven mandaat In de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen is een mandaat van beheerder te begeven. Het De zelfstandig type document prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201659 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 wordt vanaf 2

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het ETNIC type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201675 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de Regeringscommissaris bij het Consortium voor de validatie van de bevoegdheden Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 wordt vanaf 25 maart 2005 Mevr. Marie-Kristine Vanbockstal to type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201676 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2005 wordt vanaf 1 januari 2005 de heer Eric Renard, Ulysselaan 8, bus 7, te 1190 Brussel, tot afgevaardigde van de Franstalige leden van het Comité Brussel-Hoofdstad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003036 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 27 november 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Mennig, B., eerst Hij zal het burgerlijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003040 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen. - Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Ridder Mevr. HENNINCK, C.P.L., Eerstaanwezend verificateur. Ze Kroonorde Ridder Mevr. LA type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003037 bron federale overheidsdienst financien Administratie der pensioenen Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 26 november 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Van Laer, A.F.C., eerstaanwezend adjunct-adviseur Ridder de heer Eeckhou type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003042 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 worden bevorderd of benoemd : Kroonorde Commandeur De heer DEGROS, S.H.J., A Hij neemt vanaf 15 nove type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003038 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 27 november 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier Mevr. Smet, G.M.C.J.M., inspecteur-generaal van financiën. Ze zal het burgerlijk Kroonorde Officier De h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003041 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 april 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Officier De heer VERMANDER, J.B.A., Inspecteur-generaal van financiën. Hij zal het burgerlijk Kroonorde Commandeur D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003043 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Administratie der directe belastingen Buitendiensten De heer VERBRUGGEN, S.F., Directeur bij een fisca type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003035 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 november 2001 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Hoofdbestuur e heer De B Administratie van de belas type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2003003039 bron federale overheidsdienst financien Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2001 wordt benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer CAUVIN, A., Schatbewaarder van de Civiele Lijst van de Koning. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en nee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005009505 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen In het Belgisch Staatsblad van 17 juni 2005, bladzijde 27940, regel 48, is de vacante plaats van opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, geannu type vacante bettreking prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005009504 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van het vredegerecht van het tweede kanton Doornik : 1, vanaf 21 december 2005; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen : 1; - opsteller bij de grif - beambte bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005031212 bron gewestelijke instellingen brussels hoofdstedelijk parlement **** van een **** voor de functie van revisor **** **** Hoofdstedelijke Raad legt een **** aan voor de functie van : - **** revisor (****) bij de dienst **** (****/****). De kandidaten ****(...) Inschrijven kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005009501 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 is de heer Verheyen, R., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteke type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005009503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2005 wordt het koninklijk besluit van 26 maart 2005, waarbij Mevr. Herrygers, I., voorlopig benoemd is tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen, als niet-besta Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005009500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005 is in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 april 2005 betreffende de hernieuwing van de aanwijzing van Mevr. Gieselink, A., als jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg t Bij kon

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005003559 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 31 december 2004 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkanto(...) Brussel, 15 juni 2005. De Voorzitter, E. Wymeersch. (...) type lijst prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005041706 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 320e AANVULLING Bijwerking op 10 juni 2005 BERICHT De Federale Overheidsdienst Financiën geeft bij het begin van ieder jaar een bijgewerkte lijst uit van de geregistreerde aannemers. Daarenbov 1. nieuw geregistreer

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 25 mei 1987 . - Toetreding door de Republiek Cyprus Op 29 april 2005 heeft de Federale Overheidsdienst Bui(...) Dit to

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding door Sint-Lucia Op 12 mei 2005 ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel e(...) Overe

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005012146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201547 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 92/2005 van 11 mei 2005 Rolnummer 3580 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 77bis,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen landbouw (niveau B) voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (ANV05002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum tweehonderd ge(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005201715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wachters (niveau D) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG05019) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toek(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 24/06/2005 numac 2005008030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkend examen van Nederlandstalige attaché (niveau 1) met voldoende kennis van het Frans voor het Brussels Parlement (ENG05833) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsv(...) De kandid
^