B.S. Index van de publicaties van 27 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005022470 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2005, wordt Mevr. Ceuterick, Margareta, adviseur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van adviseur-generaal Legal Management, Raden en Commissies Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005009509 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2005 : - Zijn bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : de heren : Hubin J., eerste voorzitter van het arbeidshof te Luik ; Mine J., auditeur-gener(...) Schins F., procureur-gener type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007146 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ontslag van een beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 5509 van 22 mei 2005, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein S. Wilmots, aangenomen op Zij gaat type koninklijk besluit prom. 29/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007149 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende machtiging de rusthuizen van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers te Dilbeek, Seny en Ukkel te verkopen, bij wege van een onderhandelingsprocedure type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007140 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 november 2004, wordt de heer Szapsa Salomonowicz, benoemd Hij neem type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007141 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 5502 van 13 mei 2005, wordt de heer ****, ****., benoemd tot Commandeur in de Orde van **** ****. Hij zal van heden af rang in de Orde innemen als houd type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007142 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van macht Bij koninklijk besluit ****. 5505 van 13 mei 2005 : Wordt luitenant vlieger S. **** van het korps van het niet-varend personeel, van de luchtmacht met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar he **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007143 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 5506 van 13 mei 2005, wordt kolonel ****, ****. tot het **** toegelaten op 1 oktober 2005, in toepassing der samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007147 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Pensioen Bij koninklijk besluit nr. 5511 van 22 mei 2005, wordt aan de heer André Caimo, ambtshalve ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen vanaf 1 april 2005. Hij wordt gemachtigd de titel van zijn a type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005022458 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 25 mei 2005, wordt de heer Van Hiel, Camile Jeanne, industrieel ingenieur bij de wetenschappelijke instelling van de Staat « Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie », met ingang van 1 s De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005022424 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 mei 2005, wordt de heer Vanhooren, Gerard, werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilie(...) De heer Va type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007150 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke inst type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005015095 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2005 wordt aan de heer Carlos Lietar op 31 december 2004 's avonds, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché - klas(...) Bij koninklijk beslui type koninklijk besluit prom. 13/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005022507 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/06/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007160 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de uitbreiding en reorganisatie van de basisoverlegcomités voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 25/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007139 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 86541 van 3 juni 2005 : Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** op 30 juni 2005 ontslagen uit het ambt van chef van de divisie synthese en coördinatie van de **** **** gene type ministerieel besluit prom. 26/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelage toegekend aan de rekenplichtige van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 21/06/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005003567 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005009496 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in he(...) 1. Hans De Waele 2. Bart Hage

document

type document prom. 19/11/2004 pub. 27/06/2005 numac 2005029119 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 type document prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005201708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 8 juni 2005, dat uitwerking heeft met ingang van Paritair Subc

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/04/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005201468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Netwerk-, routers- en routeringbasissen" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005201491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij sommige inrichtingen voor secundair onderwijs lestijden leraren van de eerste graad naar de andere graden mogen overdragen met toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 29 juli 1992

erratum

type erratum prom. 14/06/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005022508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 23/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005022509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007145 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van hulpofficieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 5508 van 22 mei 2005, worden de aangestelde onderluitenants kandidaat-hulpofficieren ****. **** en ****. ****, op 28 maart 2005 benoemd in de graad van onder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005003568 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2005, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de heer Luc Versele b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005009506 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende b(...) Hij zendt eveneens aangeteken type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005022502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Zeven openstaande plaatsen van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Nijvel De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te d De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van franstalige assessor bij de afdeling wetgeving Tijdens haar openbare zitting van 22 februari 2005 heeft de algemene vergadering van de Raa Eerste

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005009507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 juni 2005 : - is Mevr. Weustenraad, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is de heer Buisseret, Ch., onderzoeksr - is Mevr. B type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005009508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2005 : - is de heer Franchimont, M., advocaat bij de balie te Luik, oud-stafhouder, benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde. - Zijn benoemd tot de gr de heer Klen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005007144 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5507 van 22 mei 2005, wordt de heer Alain Martin, in vast verband tot attaché benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. Een beroep tot nietigverklaring van de voormel

programmadecreet

type programmadecreet prom. 21/03/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005201702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Selectie van **** burgerlijk ingenieurs voor alle federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut, instellingen van sociale zekerheid, instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en het Ministerie van(...) **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005201738 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen landbouw (niveau B) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen (ANV05002) Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch (...) Na deze

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 27/06/2005 numac 2005011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-05/0034 : Stora Enso Langerbrugge N.V./Indaver N.V./Vlar Papier N.V. Op 17 juni 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding Volgens
^