B.S. Index van de publicaties van 28 juli 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 bron federale overheidsdienst kanselrij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen type wet prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005009571 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 juli 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005011315 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Opdracht van algemeen belang. - Toelating Bij het koninklijk besluit van 14 juli 2005 is de heer Thierry Glinne, adjunct-adviseur bij de wetenschappelijke instellingen binnen de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005022559 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Gynaecologie-verloskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 juni 2005, wordt Dokter Devroey, Paul, uit Aalst, erkend als geneesheer-specialist in de Gynaecologie-ve type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005022557 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Orthopedie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 juni 2005 wordt Dokter Munting, Everard, uit Biez, erkend als geneesheer-specialist in de Orthopedie, benoemd tot lid type ministerieel besluit prom. 14/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005011314 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005022560 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde Benoeming van twee leden Bij ministerieel besluit van 30 juni 2005, worden Dokter Hierner, Robert, uit Zaventem en Dokter Vranckx type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005022558 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Inwendige geneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 juni 2005, wordt Dokter Teuwen, Jan, uit Brasschaat, erkend als geneesheer-specialist in de Inwendige genee

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201988 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden betreffende industriële wasserijen, ververijen, wasserettes, behandeling van wasgoed, reiniging van kleding en andere textielen ten behoeve van particulieren met uitzondering type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201989 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar petroleumgas in « bulk »

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005201875 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2005, he Die zaak type bericht prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005201979 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 29 juni 2005 in zake B. Lambrecht tegen P. Dheur, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 1 juli 200 « Worde type bericht prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005018090 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Bartholomeus De Groof, Albert Den Ouden, Petrus Terlingen, Guido Mertens, Roger Mestdagh, Deze za

document

type document prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005201761 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juni 2005, dat in werking treedt de dag waarop het worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van het beheerscomité van de sociale dienst voor de personeelsleden van het door de Franse Gemeenschap ingericht onderwijs en van de door de Franse Gemeenschap ingeri type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201884 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005009599 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 25 juli 2005 is aan de heer Stalpaert, G., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het vr Dit bes

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005201970 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 146.889 van 28 juni 2005 in zake P. De Caestecker tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrageh « Houdt type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005201969 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 16 juni 2005 in zake A. Ruelle tegen de n.v. Credimo, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 24 jun « Besta

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 28/07/2005 numac 2005011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 05/0046 : HeidelbergCement AG./Betonex N.V. Op 13 juli 2005 ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde conc Volgens
^