B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005009596 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type wet prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juni 2005, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005201926 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 124/2005 van 13 juli 2005 Rolnummer 3027 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld door de v.z.w. Advocaten v Het Arbitra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende vakbondspremie voor beschutte we

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201993 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de opdracht van bevoegdheden eigen aan het Ministerie van het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/06/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de benaming, de samenstelling en de opdrachten van de Directieraad en het Beperkt College van het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 2002 tot benoeming van de voorzitters en de personeelsleden die de interzonale en de zonale affectatiecommissies s type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende benoeming van de voorzitter en aanstelling van de vertegenwoordigers van het onderwijs van de Franse Gemeens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/03/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 2003 tot aanwijzing van de leden van de Vaste Commissie voor de bevordering en de selectie

arrest

type arrest prom. 19/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005003606 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2005 pub. 01/08/2005 numac 2005031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de maatschappij voor de verwerving van vastgoed

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 13 juni 2005, wordt de heer De Ley, William benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Willebroek, met ingang van 3 februari 2005.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005018091 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van dubbeltallen van kandidaten voor vier vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofstedelijke Regering dubbeltallen Krachte

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005035893 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Nationale Plantentuin van België. - Te begeven betrekking Een betrekking van attaché of assistent is te begeven bij de Nationale Plantentuin van België te Meise. Deze aanwerving zal gebeuren op de Nederlandstalige taalrol. De kandidaten moete - Belg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005009603 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 november 2004, dat in werking treedt op 13 augustus 2005, is aan de heer Dechamps, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Schaarbeek. Het is hem vergund de t Het beroe type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005009605 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2005, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is aan de heer Meulemans, F., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lier. Het is he Het beroe

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 01/08/2005 numac 2005009604 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 23 juni 2005, heeft de heer Van Brussel, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 6
^