B.S. Index van de publicaties van 2 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005201928 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 126/2005 van 13 juli 2005 Rolnummers 3064 en 3065 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 4, 5, 7, 25, 27, 30 en 31 van de wet van 12 januari 2004 « tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot Het Arbitr type wet prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Schrapping Bij beslissing van 6 juli 2005 wordt de erkenning van de N.V. Mercator Bank, Desguinlei 102, te 2018 Antwerpen, ondernemingsnr. 0404.476.736, erkend onder het nummer 849,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005022581 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeelsplan. - Boekjaar 2005 Gelet op artikel 19, type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005022635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van drie leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen en benoeming van drie nieuwe leden type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de N.V. SABENA, tot verlenging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005012161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000449 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 1987 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Raad van State type ministerieel besluit prom. 11/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005022613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1986 houdende samenstelling van de Directieraad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005201991 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 15 juni 2005 wordt de « S.C.R.L. Groupe M Recrutements.Net » als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening werving en selectie. Deze erkenning heeft het nummer W.RS.169 en geldt vana Bij mini

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005031266 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, worden beschermd als geheel, de voor-, zij- en achtergevel, de gemeenschappelijke muur, het dak, de kelders en de dragende structuren van het geb Afbaken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005031265 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het ontwerp van gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II/5 te Sint-Pieters-Woluwe

decreet

type decreet prom. 03/06/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten type decreet prom. 08/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005035865 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid type decreet prom. 20/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005201995 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een premie voor de invoering van e-business in de kleine en middelgrote ondernemingen

document

type document prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005021093 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het begeleidingsprogramma voor ORFEO in het kader van de Belgische deelname aan het Franse Aardobservatie-programma « Pléiades » I. Inleiding Tijdens de Ministerraad van 26 mei 2004 werd de Belgische deelname aan het nieuwe Frans Het sy

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 03/07/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005000475 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten. Errata

arrest

type arrest prom. 08/12/2004 pub. 02/08/2005 numac 2005022580 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005022605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 7 juli 2005, dat uitwerki Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005009609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2005 is de heer Pignolet, J., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 7 juli Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/08/2005 numac 2005009610 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 december 2004, dat in werking treedt op 31 augustus 2005, is de heer Fontaine, R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen Bij konink
^