B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005003629 bron federale overheidsdienst financien Domaniale Wet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005003640 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op be Op 18 augus type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen type koninklijk besluit prom. 14/07/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005022647 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 houdende organisatie van het epidemiologisch toezicht op overdraagbare spongiforme encephalopathiëen bij herkauwers type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005022676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen type koninklijk besluit prom. 08/07/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005012403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van het maximum van de leervergoeding dat van toepassing is op de leerlingen wier leerovereenkomst geregeld wordt door de wet van 19 juli 1983 op het leerlin type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002091 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het nationaal akkoord 2001-2002

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005202096 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 19 juli 2005 wordt de heer Alain De Mol op 16 juni 2004 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 19 juli 2005 worden op 1 juli 2004 in vast verband benoemd tot attaché de he type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005202078 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005 wordt de « S.A. Environmental Resources Management » vanaf 15 juli 2005 voor vijf jaar als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest erkend voor de volgende categorieën projecte - mij type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005002090 bron regie der gebouwen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005, wordt Mevr. Cordier, Delphine, administratief assistent, door overgang naar het hogere niveau, bevorderd in een betrekking van de klasse A1 bij de Waalse Buitendiensten 1, Direc Overeen type ministerieel besluit prom. 01/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een Veiligheids- en Preventiecontract hebben gesloten met de Staat

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005202097 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de « Conseil supérieur du Logement »

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeervan paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Maria-Theresiastraat 1-3, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweeg 1) het bev

document

type document prom. 02/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie type document prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005095126 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een voorzorgsinstelling om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 9 augustus 2005, wordt aan de voorzor Deze beslis type document prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 03/06/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 11, 2°, en 12 van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investerin type erratum prom. 01/04/2004 pub. 17/08/2005 numac 2005035967 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005009648 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2005, dat in werking treedt op 17 augustus 2005, is aan de heer Swennen, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Nieuwpoort. Het is hem vergund de ti Het beroe

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan Brussel op 15 december 1950. - Toetreding door het Koninkrijk Tonga Op 1 juli 2005, ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse (...) Overe type overeenkomst prom. -- pub. 17/08/2005 numac 2005015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, gedaan Brussel op 15 december 1950. - Toetreding door de Republiek El Salvador Op 7 juli 2005, ontving de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlan(...) Overe
^