B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/05/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro type wet prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005027364 bron ministerie van het waalse gewest Belastingdienst kijk- en luistergeld. - Bedrag van het kijk- en luistergeld dat voor de periodes die in de loop van het jaar 2006 beginnen, geïnd dient te worden. - Bericht Artikel 6 van de wet van 13 juli 1987 op het kijk- en luistergeld, g De nieuwe type wet prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005009637 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. Gewone zittijd van oktober 2005 De Federale Ove De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005201656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van het sectorale brugpensioenakkoord voor type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Fonds voor arbeidsongevallen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van op type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005201904 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Wa type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005201658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de verlenging van de bestaande ondernemingsakkoorden betr type koninklijk besluit prom. 20/06/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de terugbetaling van de reis-, verblijfs- en representatiekosten van de Voorzitter van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de uitbreiding van het recht op vermindering van de prestatie type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijd type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 juli 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022645 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 25/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005022644 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005012410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van een cursusmodule en van een cursus niveau B van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005 wordt de cursusmodule « aanvulling tot coördina Bij minister type ministerieel besluit prom. 29/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 2004 tot vaststelling van de lijst der diensten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek of voor de financiering van het wetenschappelijk onderzoek die in aanmerk

decreet

type decreet prom. 14/07/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005027365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

erratum

type erratum prom. 04/08/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005003637 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten zoals voorzien in artikel 2751 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing. - E

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005009649 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 Mevr. Drisket, M.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, werd door de eerste v

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijk instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 juni 2005 wordt met ingang van 1 april 2005 de heer Buelinckx, Erik, geboren op 10 juli 1959, attaché met mandaat bij het Koninklijk Instituut voor Bij konink

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der Springstoffen Lijst der ambtelijke erkende springstoffen De lijst die bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in randnummer A4-1, cijfer 8,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005000435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 juli 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005012409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005014127 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepessing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005014128 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van mot Voor de raad

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 18/08/2005 numac 2005003636 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Les Bons Vi(...) « chaussée de Bruxelles » Een grond voor een oppervl
^