B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/06/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005000438 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Wet betreffende de toepassing van het Aanvullend Protocol van 22 september 1998 bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens type wet prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van h type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005007205 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Militair **** Bij koninklijk besluit ****. 5584 van 16 juli 2005, wordt de adjudant-majoor ****, ****., bevorderd tot Officier in de ****, voor « de diensten bewezen aan Zijne **** **** **** zal va type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005007207 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 5592 van 16 juli 2005 worden bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : de heren : Bosmans, R.; Devroey, H. en Muls, P. Zij zullen van type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005007206 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 5591 van 16 juli 2005, wordt aan de heer Boets, R., leraar, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen van 1 december 2005 af. Hij wordt gemachtigd de tite type koninklijk besluit prom. 20/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005021097 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van drie koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005022660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2006, de mandaten van de leden van het Mevrn. De type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Einde mandaten Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt op haar verzoek een einde gesteld aan het mandaat van Mevr. Michèle Savelkouls directeur van de stafdienst Personeel en Organisatie bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoe Mevr. type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005201974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de indexering van sommige lonen tijdens de periode 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005201973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende light CIT type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 2001-2002 van een tijdelijk brugpensioenstelse type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005201922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het voltijds conventioneel brugp type koninklijk besluit prom. 19/07/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001 houdende toek type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005003639 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022668 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005202099 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 28 juni 2005 in zake A. Morano tegen C. Aleo, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 30 juni 2005, « 1°)

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005040605 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Maandelijkse schatkisttoestand Toestand op 31 mei 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005008032 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs applicatie-integratie (niveau A) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - coördinatiecel Vlaams E-Government (Ref. : ANV05007) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aa(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005008034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige pedagogische adviseurs (niveau A) voor het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (Ref. : ANV05009) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 2. Verei(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005008035 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verkeersdeskundigen (m/v) (niveau B), voor het Vlaams Verkeerscentrum te Wilrijk (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (Ref: ANV05010) Na deze selectie wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn of type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005008033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs data-integratie (niveau A) voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - coördinatiecel Vlaams E-Government (Ref. : ANV05008) Na deze selectie wordt een lijst met geslaagden aangeleg(...) Toelaa

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 22/08/2005 numac 2005054317 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Pluys, Clementina Clementina Antoinetta Pluys, weduwe van René Etienne Mathilde Timme Alvorens te
^