B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005009594 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2005, is machtiging verleend, aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 maart 2005 tot wijziging van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest van de sociaal verzekerde » type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005022628 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, wordt de heer Thisse, Jean-Pierre, op 1 januari 2006, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voed(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005022597 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2005 wordt de heer Wijndaele, Marc, ingenieur, met ingang van 30 november 2004, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van ingenieur-directeur « Office Management » bij d Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005022629 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005, wordt de heer Devleeschouwer, Guy, adviseur bij Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2006, eervol onts De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005012423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt Mevr. Marie-Paule Smets, sociaal inspecteur, met ingang van 1 november 2004 door verhoging in graad bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur-directeur. Bij koninkli Een beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005012425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 wordt de heer Jan Rombouts met ingang van 1 februari 2006 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-generaal. type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het tweede semester van het jaar 2004 tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoörd type koninklijk besluit prom. 08/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005022670 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1995 getroffen ter uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk we

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juni 2005 wordt beschermd als monument, vanwege zijn historische, esthetische en archeologische waarde, de totaliteit van het volume aan de voorzijde van het Bijlage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Schaarbeek. - Bijzonder bestemmingsplan « Gaucheret ». - Toepassing van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigening van het terrein gebied A, gekadastreerd nr. 1934c, aangeduid op het onteigeningsplan goedgekeur Ee

decreet

type decreet prom. 04/05/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Akkoordprotocol van 7 april 2004 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de representatieve vakverenigingen binnen het Onderhandelingscomité van Sector IX en van het Comité voor de provinciale en plaatselijke type decreet prom. 24/06/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005035971 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijk centrum voor Gezondheidspromotie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juli 2005 wordt de V.Z.W. « Centre local de Promotion de la Santé de Mons et Soignies » erkend als Plaatselijk centrum voor Gez

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005022658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Eervol ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2005 dat uitwerking heeft op de dag van de bekendmaking; Eervol ontslag uit De heer Desmet

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005009670 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling ingesteld ingevolge artikel 2 van de wet van 18 maart 1998 In de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling werden aangewezen, overeenkomstig de artikelen Rechtsgebied va type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005009668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Piret-Gérard, Ch., licentiaat in De sta type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005009669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 : - is aan de heer Petit, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund de ti - is aan de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2005 is tijdelijk opdracht gegeven tot het ambt van adjunct-griffier bij de politierechtbank te Marche-en-Famenne, aan Mevr. Widart, C., beambte bij de griffie van deze rechtbank. Dit Bij minist

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005022598 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 juli 2005 wordt Mevr. Deroubaix, Anne-Noëlle, met ingang van 1 december 2004, op het Frans taalkader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van, attaché bij de Federale Overheidsdienst Vol De da

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 24/08/2005 numac 2005015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 26 juli 2005 heeft Mevr. Jocelyne Caballero de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van Frankrijk te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen en Limbu

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 10/08/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005011335 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 275 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van artikel 261 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de
^