B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022563 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005201914 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begr type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005022653 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Société belge de Coeliaquie » type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005012447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt aan de heer Dingemans, Philip, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van A

decreet

type decreet prom. 15/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 type decreet prom. 20/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005202131 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de Waalse huisvestingscode

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Balcaen, Rik, wonende te 8400 Oostende, Zeedijk 99, bus 117, Coppens, Edmond, wonende te Deze za

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005012448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen, ter vervanging van de heer Philip Dingemans De betrokken organisa De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005009662 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rangorde van aanwijzing van de plaatsvervangende leden van het openbaar ministerie, leden van de Nederlandstalige kamer van de Nationale Tuchtraad. - Resultaat van de loting Ph. Bauduin, eerste substituut-procureur des Konin A. Dur type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005009663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Tuchtraad. - Adres De dossiers waarvoor de tussenkomst van de Nationale Tuchtraad is vereist moeten worden verzonden aan de griffie van het Hof van Cassatie , naargelang van het gev(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005202105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Aanwerving. - Uitslagen Selectie van **** architecten en industrieel ingenieurs (niveau 1) voor de Diensten van het College van de **** **** (****04002). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten ****(...) 1.**** type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005202106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige ingenieurs (niveau 1) voor de Diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (AFB04003). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1.STOCKEMER JOELLE, 186(...) 2. LONTIE F type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2005 numac 2005202107 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (m/v) (niveau C) voor de Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken (ANG05011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage(...) 1.EECKHOUT GUID
^