B.S. Index van de publicaties van 14 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022770 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen Errata

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend rechtskundig bijzitter van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005022682 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag op eigen verzoek Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Bournons, Jan Karel, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2005, ontslag op eigen verzoek verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005012462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2005, wordt aan de heer de Theux de Meylandt, Léon, op het einde van de maand september 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005022681 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Coolsaet, Arnoldus Armandus Isidorus, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. D type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005012461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 september 2005 wordt aan de heer De Bueger, John, op het einde van de maand augustus 2005, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belenghe type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005000462 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenb type koninklijk besluit prom. 14/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022638 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022755 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022760 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de R.T.B.F. met een vaste benoeming, met toepassing van artikel 8, § 1, derde lid, van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005009689 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 1, 9, 12, en 15 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en tot vaststelling van de datum bepaald in artikel 10 van het koninklijk besluit houden type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005011353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor het Vrij Aanvullende Pensioen voor Zelfstandigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de regeringscommissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor I

decreet

type decreet prom. 20/07/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005202268 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de werking van de adviesinstanties die werkzaam zijn binnen de culturele sector

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/02/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 43 : richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde mandaathouders. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005031298 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Toelating tot de stage. - niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 15 juli 2005 wordt Mevr. Manuela FIORUCCI op 1 september 2005 toegelaten tot de stage als attaché in het Franse taalkader. Bij beslissing van(...) Bij beslissin type document prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005012463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Paritair Comité voor de zeevisserij. - Beëindiging van het mandaat van een lid Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 september 2005, dat uitwerking heeft met ingang van 7 september 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/03/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van diploma's van kandidaat in de handelswetenschappen, van licentiaat in de handels- en financiële wete type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005202293 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van de V.Z.W. IDEWE. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2005 wordt de Afdeling medisch toezicht van de Externe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005202294 bron ministerie van de franse gemeenschap Afdeling medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk van de N.M.B.S. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2005, wordt de Afdeling medisch toezicht van de Externe Dien

erratum

type erratum prom. 22/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005000575 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 31 augustus 2005 wordt de heer Piedfort, Ronald benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Zwijndrecht, met ingang van 28 februari 2005. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 31 augustus 2005 wordt de heer Dondeyne, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver, met ingang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005000542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Vacature van een ambt van Nederlandstalig Staatsraad Vanaf 1 november 2005 zal één betrekking van Nederlandstalig Staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar o 1° gesla

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005009716 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 september 2005 is het verzoek tot associatie van de heer Van Tricht, E., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. De Wispelaere, K., kandidaat-notaris, om de associat(...) Mevr. De Wi type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005009717 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2005 is Mevr. Foxhal, G., advocaat, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekki

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/06/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende erkenning van opleidingen krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005202271 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 06/2005 van 6 juli 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Skynet iMo Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005202296 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 07/2005 van 6 juli 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Skynet iMo Gelet op h type vergunning prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005202272 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector. - College voor vergunning en controle Vergunning. - Beslissing nr. 05/2005 van 22 juni 2005 Bij het College voor vergunning en controle werd een aanvraag om vergunning ingediend door de « S.A. Skynet iM Gelet op h

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005009715 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel De aanwijzing van de heer de le Court, M., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 11 september 2005.

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005003688 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 460 van 10 augustus 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005003687 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 591 van 19 augustus 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005003686 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 575 van 19 augustus 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-05/0064 : Willemen Groep N.V./Cosimco N.V./Accentis N.V./DML Composites N.V. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde pr Op 8

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/09/2005 numac 2005054272 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Hoogendoorn, Frans Frans Hoogendoorn, uit de echt gescheiden van Sientje Alida Broekman Alvorens te b
^