B.S. Index van de publicaties van 16 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005009722 bron federale overheidsdienst justitie Federale Bemiddelingscommissie De instanties die wensen erkend te worden door de Federale Bemiddelingscommissie om aan de bemiddelaars een tijdelijke erkenning te kunnen toestaan, conform artikel 25, type wet prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005009702 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juli 2005, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. 17/02/2002 pub. 16/09/2005 numac 2005015127 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1ø Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaand de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005003697 bron federale overheidsdienst financien Verlaging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaal Op 17 s type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007240 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat **** in de **** **** koninklijk besluit ****. 5630 van 24 augustus 2005 : Landmacht Worden de aangestelde adjudanten kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 1 ****. ****, **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007239 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hoger **** **** koninklijk besluit ****. 5627 van 24 augustus 2005, in de luchtmacht wordt het hogere **** verleend aan majoor van het vliegwezen ****. ****, van het korps van het niet-varend personeel Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007237 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 5625 van 24 augustus 2005, wordt majoor ****. ****, op 1 september 2005, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad van luitenant-kolonel om de functie van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007233 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Mobiliteit. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit nr. 5620 van 24 augustus 2005, wordt de heer Piet De Brock, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Justitie in de graad van adjunct-adviseur overgeplaatst naar het M Dit bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007235 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit nr. 5622 van 24 augustus 2005, wordt aan de heer Van Den Berge, Roger, opperaalmoezenier van de Katholieke Eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pe Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007241 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor Veteranen. - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 5631 van 24 augustus 2005 : Wordt benoemd tot Officier in d Mevr. Doss type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007234 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 5621 van 24 augustus 2005, wordt kolonel **** ****. ****, op 1 september 2005 aangesteld in de graad van brigade-generaal om het ambt van **** **** of **** type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van artikel 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 d type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collec type koninklijk besluit prom. 01/09/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005012413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvo type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot regeling van de wapendracht door Nederlandse en Luxemburgse politieambtenaren op Belgisch grondgebied type ministerieel besluit prom. 29/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005022746 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie West-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202417 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 14 juli 2005, dat op 14 juli 2005 in werking treedt, wordt de heer Lieven Vandersypt voor een periode van twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening baanzoeken De erkenning heeft h type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202416 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 20 juli 2005 wordt het O.C.M.W. van Waver vanaf 20 juli 2005 voor zes jaar erkend als instelling voor schuldbemiddeling, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 houdende erkenning van instellingen v Bij mini

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005036108 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Huizen van het Nederlands

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005027371 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de uitzonderlijke steun van overdracht 1 van het gemeentelijk Tonusplan voor het jaar 2005

decreet

type decreet prom. 15/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005036093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XV type decreet prom. 15/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van de organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur type decreet prom. 20/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202269 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met de Protocollen gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met zijn Bijlagen en Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 type decreet prom. 15/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005036060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de openbare raadpleging bedoeld in artikel 94 van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202278 bron ministerie van de franse gemeenschap Plaatselijk centrum voor gezondheidspromotie. - Erkenning Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2005 wordt de « A.S.B.L. Centre liégeois de Promotion de la Santé » erkend als plaatselijk centrum voor gezondheidspr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005202266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van een representatieve vereniging waaraan radio- en televisie-uitzendingen op de RTBF kunnen worden toevertrouwd

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007238 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming van kandidaat aanvullingsofficieren in de basisgraad Bij koninklijk besluit nr. 5626 van 24 augustus 2005, worden de aangestelde onderluitenants kandidaat aanvullingsofficieren van wie de namen volgen, op 27 juni Korps v

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005009720 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier van de rechtbanken van koophandel te Dinant en te Marche-en-Famenne : 1, vanaf 1 maart 2006; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1; - administratief - adjunct-sec

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005009721 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 januari 2005, in werking tredend op 30 september 2005, is de heer Duforez, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aans Bij konink

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005095131 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededelingen van een overdracht van verzekeringscontracten die Belgische risico's dekken tussen twee ondernemingen van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantie Deze ov

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005007236 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 5624 van 24 augustus 2005, wordt de heer Abdel-Moula Miskane, op 16 april 2005, benoemd in vast verband tot burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische school bij de Koninklijke

lijst

type lijst prom. 01/09/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/08/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005022763 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de begrippen gebruikt in artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005011377 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Bij ministerieel besluit van 6 september 2005, schorst de Minister van Wetenschapsbeleid de tenuitvoerlegging van het Huishoudelij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202460 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de bibliotheconomie (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (Ref. : AFG05002) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blij(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202461 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische medewerkers (m/v) (niveau D) voor het Gemeenschapsrestaurant van de Regie der Gebouwen (Ref. : AFG05009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangeleg(...) Toelaatbaarheidsvereiste type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202463 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiecorrespondenten (niveau B) voor SELOR (Ref. : ANG05824) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van d(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202462 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectieadviseurs (niveau A) voor SELOR (Ref. : ANG05823) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laat(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202465 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige officiers adjunct interventiechefs (niveau A) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (Ref. : ANB05801) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aa(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dierenproeftechnici (niveau C), voor het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) (ANV05012). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch (...) Na deze type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005202464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige brandweermannen ambulanciers (niveau D) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (Ref. : AFB05001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 150 geslaagden aangelegd, d(...) Toelaatb

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 16/09/2005 numac 2005003692 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Stad Antoing (vroeger Maubray) Een perceel grond ge
^