B.S. Index van de publicaties van 19 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het voetbalstadion Den Dreef inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005009718 bron federale overheidsdienst justitie Centraal Bestuur. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt op datum van 2 juni 2005 's avonds aan de heer Philippe Wuillem, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005000563 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Jan Breydelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005009714 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2005, wordt met ingang van 1 januari 2006, eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Grégo Hij word type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005009712 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Turnhout

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/09/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005022792 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005202442 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2005 wordt de beslissing van 30 juni 2005 waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de C.V.B.A. « Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électric Bij type ministerieel besluit prom. 02/12/2004 pub. 19/09/2005 numac 2005022764 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van bepaalde weefselbanken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005036081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot verzekering van de financiering van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen voor de periode van 1 juli tot 31 december 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/07/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005036087 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 houdende maatregelen tot beheersing van de uitgaven inzake de sociale integratie van personen met een handicap

erratum

type erratum prom. 08/12/2004 pub. 19/09/2005 numac 2005022754 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005009725 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor het beheerscomité van Phenix In het kader van de strijd tegen de gerechtelijke achterstand en de modernisering van justitie is krachtens de wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix, beke De in type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005018110 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Sectorale Comités Er zal worden overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van de externe leden van het sectoraal toezichtscomité Phenix, opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van Deze

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005009723 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2005, dat in werking treedt op 1 oktober 2005, is aan de heer Evrard, Ph., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgworm. Het is hem ve Bij ko

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/08/2005 pub. 19/09/2005 numac 2005022762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2005 numac 2005202448 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige wachters (niveau D) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG05019). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. SAEYS, WIM, 9200 DENDERMONDE. 2. PEETERS, (...) 3. SCHAILLEE,
^