B.S. Index van de publicaties van 26 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005003704 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie. - Registratie en domeinen Ambtshalve ontslag Bij een koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de H. Leleux, Xavier L.E.N.G., inspecteur bij een fiscaal bestuur, ambtshalve en zonder opzegging uit zijn hoedanigheid v type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005036149 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de vlaamse gemeenschap Onderscheidingen in de Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005 worden de Gouden Palmen der Kroonorde verleend aan : - de heer Marc Vandevoorde , hoofdassistent (08/04/2005). Hij neemt zijn rang (...) - wordt Mevr. Anne-Marie Hort type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A/B en het getuigschrift voor het vervoer van personen in de binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 23 (...) op woensdag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005009732 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005022784 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2005, wordt Dokter Rakic, Jean-Marie, uit Havelange, erkend als geneesheer-specialist in de oftalmologie, benoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005022786 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de anesthesiologie. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2005, wordt Dokter Brichant, Jean-François, uit Luik, erkend als geneesheer-specialist in de anesthesiologie type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005009733 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005022785 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de kindergeneeskunde. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 8 september 2005, wordt Dokter Ramet, Joseph, uit Brussel, erkend als geneesheer-specialist in de kindergeneeskunde, b type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005031318 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Serkeynwijk » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 april 1951 en gewijzig

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202512 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van de artikelen 177 en 180 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium betreffende het recht van voorkoop type besluit van de waalse regering prom. 08/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202528 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging in het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium van het stedenbouwkundig reglement over de akoestische kwaliteit van bouwwerken in zones B, C en D van de plannen voor de langetermijnon type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202506 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden die zitting hebben binnen het overlegplatform voor arbeidsbemiddelingsbureaus

erratum

type erratum prom. 06/07/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005027372 bron ministerie van het waalse gewest Ministeriële omzendbrief betreffende de kosteloze standaardaansluiting op het aardgasdistributienet. - Erratum

arrest

type arrest prom. 09/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005002102 bron regie der gebouwen Besluit van de Directeur-generaal der Gebouwen tot vaststelling van de subdelegaties van bevoegdheden bij de Regie der Gebouwen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005009745 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 september 2004, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Cool, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpl Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005009744 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, is aan Mevr. Bervelt, C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij koninklijk besluit van 17 septe Het is hem ver

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005202514 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 140/2005 van 13 september 2005 Rolnummer 3136 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, type arrest uittreksel prom. -- pub. 26/09/2005 numac 2005202516 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 139/2005 van 13 september 2005 Rolnummer 3110 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, same wijst na beraad
^