B.S. Index van de publicaties van 30 september 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002106 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022804 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking to type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende het halftijds brugpensioen voor type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 168, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022809 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42 bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022808 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022807 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, inzake het loopbaankrediet afgesloten in u type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3sexies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende het tijdskrediet en andere stelsels van loopbaanver type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de inspanningen voor 2001-2002 ten gunste van risicog type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005012333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering voor 2003-2004 van een tijdelijk brugpensioenstel type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 88 op de spoorlijn 58 Gent - Eeklo machtigt mits het aanleggen van langswegen naar privé-overweg nr. 90, op het grondgebied van de gemeente Waarschoot en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002093 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van ope type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002104 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005002107 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de federale o

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 01/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005021121 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe leden van de commissies voor werving en bevordering van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de kinderstoel Zipp Block Chair ref. 62582 met als producent Happy Baby type ministerieel besluit prom. 14/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011390 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van een muziekpluche in de vorm van een bij met trekkoord en met EAN code 8712715716603 type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005009741 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 december 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning, het tarief en de wijze van uitbetali

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005202591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2001 tot benoeming van de bestuurders van de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005202586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

document

type document prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg . - Bijlagen. - Verbetering Verbetering aan de teksten van het A.D.R. gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2004 en 27 janu(...) Voor de raa type document prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005018117 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de transmissienetbeheerder voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 oktober 2005 - 31 december 2005 : type document prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005018118 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor aardgas goed, geldig voor de hierna aangeduide periode Tarieven distributie aardgas (opgelegd do(...) Gaselwes type document prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005018116 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas keurde tarieven voor de distributienetbeheerders voor elektriciteit goed, geldig voor de hierna aangeduide periode 1 oktober 2005 - 31 december 2005 :(...) Simogel,

erratum

type erratum prom. 15/07/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005036207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs XV. - Erratum type erratum prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005031301 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen Mobiliteiten. - Ontslag. - Opdrachten. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 239 van 8 augustus 2005, blz. 34450 : Lees « de heer Lefebvre, Dominique ». type erratum prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005009765 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling en tot uitvoering van artikel 692 van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005003695 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der douane en accijnzen Benoemingen. - Mutaties Bij koninklijk besluit van 26 april 2005 worden de in kolom 1 van onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 september 2004, benoemd Voor de raadpleg

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005009761 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - beambte bij de griffie van de politierechtbank te Aarlen : 1; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - administratief agent bij h De kandidatur

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005009764 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 september 2005, is Mevr. Damar, A.-C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hoei, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en- Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005009763 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 september 2005, bladzijde 41395, regel 38, lezen : « secretaris » i.p.v « adjunct-secretaris ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005009762 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, werd aan Mevr. Ferry, C., op haar verzoek ontslag verleend, uit haar functies van parketjurist binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Dit besluit heeft uitwerkin Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005009757 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 augustus 2005, is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Loots, M., wonende te Antwerpen, voor een t te Hasselt va

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005011391 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriele besluiten van 14 september 2005 genomen krachtens het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende de veiligheid van gastoestellen, verbieden het in de handel brengen en het in PR/001- type lijst prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005041709 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 323e AANVULLING Bijwerking op 12 september 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005202612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg De tekst

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september Voor de raad

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/09/2005 numac 2005040309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand september 2005 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand september 2005, 119,17 punten bedraagt, te Het gez
^