B.S. Index van de publicaties van 3 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005003715 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor de overdracht tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft de Commissie voor het (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...) type wet prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005009743 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 2 september 2005, is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022753 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 7.000 euro aan « FEBIAC » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt de heer Bruno Seutin, Staatsraad, gemachtigd : 1° om elke twee jaar, vanaf het jaar 2005, binnen het departement « militaire beheerders » v 2° om type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Opdracht bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt de heer Geert Debersaques, Staatsraad, gemachtigd om vanaf 1 september 2005 het ambt van expert b type koninklijk besluit prom. 21/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005009755 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van drie leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 24/08/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005021126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité Overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005003705 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005007250 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005202587 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 8 juli 2004 wordt de v.z.w. "Association des Communes du Bassin de la Vesdre" erkend als instelling voor natuur- en boseducatie. Deze erkenning heeft nummer 2002/A053. Bij ministerie Deze erkenning heeft nummer type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005202590 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 1 augustus 2005, dat in werking treedt op 1 augustus 2005, wordt de heer Robert Focant, woonachtig rue de Beaurond 1, te 5520 Onhaye, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning wordt(...) Bij ministerieel be type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 11 voor te ste type ministerieel besluit prom. 26/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022829 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005036216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van de vergoeding voor het inzetten van een helikopter voor het beloodsen en het afhalen van een loods van vaartuigen

document

type document prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 september 2005, dat in werking treedt de dag waarop 1. als type document prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Toepassing van artikel 23,

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005009767 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 11 februari 2005, werd de heer Carême, P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen aangewezen, vanaf 1 november 2005, om het ambt van plaatsvervangend rechter in h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005015134 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2005 : 1. Werd te Chicago een Consulaat van België opgericht met als ressort de Staten Indiana en Illinois, met uitzondering van de graafschappen Adams, B 2. Werd de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005009769 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2005, is de heer Vandenbergh, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005009770 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 september 2005, is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2005, de duur van de stage van : - Mevr. Croene, I., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrond - de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/10/2005 numac 2005009768 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2005, dat in werking treedt op 31 oktober 2005, is het aan de heer Carême, P., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve Bij ko

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 januari 1999 houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk we
^