B.S. Index van de publicaties van 4 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003712 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Gemeentelijke Holding » type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005022778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003713 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de eretitel van lid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003711 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris bij het beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005003710 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën bij de Nationale Bank van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005036197 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005031329 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005031328 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1996, vaststelling van de graden van het personeel van de Brusselse H

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005036201 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005027374 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2005 van het saldo op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992

erratum

type erratum prom. 01/07/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen betreffende het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het hoger onderwijs, de gezondheidspromotie op school, de coördinatie van de opvang van kinderen tijdens hun vrije tijd en de ondersteuning v type erratum prom. 06/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005009756 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202458 bron ministerie van de franse gemeenschap koninkrijk belgie Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 30 mei 2005 worden benoemd tot lid van de Afdeling Geschiedenis en Letteren van de Klasse der Letteren en der Morele en Staatkund - de he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005009771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, dat in werking treedt op 30 oktober 2005, is aan de heer Lagae, P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Gent. He Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/04/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de Raad voor Jeugdbijstand en van het

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005095134 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 20 september 2005, wordt de overdracht goed De door d

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005009772 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik De heer Caprasse, E., raadsheer in het hof van beroep te Luik, is voor vast aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof op datum van 25 oktober 2005. type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005009773 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde De aanwijzing van Mevr. Standaert, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 novemb type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005009774 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Veurne De aanwijzing van de heer Vanmaele, Y., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 17 okto

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige senior-evaluatoren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG05811). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. ZEICHER,(...) 2. LHOIR, A type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige senior-evaluatoren hemovigilantie (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05812). - Uitslagen. - Erratum Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelati(...) 1. MUYLL type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202602 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Resultaten Selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****05810). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de sta(...) 1. ****, type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige senior-evaluatoren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05811). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. LAU(...) 2. PENNINCK type bericht van selor prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005202604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige evaluatoren (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05810). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage. 1. PENNINCKX(...) 2. VAN LAND

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/10/2005 numac 2005014160 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de ra
^