B.S. Index van de publicaties van 6 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005003714 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 27/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005009759 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad type koninklijk besluit prom. 02/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005021134 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt Mevr. Van Waeg, Anna, attaché met mandaat bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, benoemd met ingang van 1 juni 2005 voor een vi Bij min type koninklijk besluit prom. 17/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002105 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen type koninklijk besluit prom. 03/12/2003 pub. 06/10/2005 numac 2003201603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt de heer Dirk Van Den Abeele, bevorderd in een functie van de klasse A3 met de titel van adviseur in de vakrichting « Mobiliteit en Vervoer » bij de buitendiensten van Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land Examen voor het verkrijgen van een getuigschrift van vakbekwaamheid voor het personenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 1978, zal het Instituut voor Wegtranspor Het schriftel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005012426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die mobiele wanden ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Doornik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005012417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 2 juni 2005 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 11 november 2006 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepass type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 200 tot 205 en 213 tot 217 van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot bepaling van de voorwaarden waaronder nachtarbeid kan uitgevoerd worden in s type koninklijk besluit prom. 25/04/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005002101 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebru type koninklijk besluit prom. 15/07/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005201733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzi type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding voor de onderne type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022791 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005021133 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel Bij ministerieel besluit van 12 september 2005, wordt een verlof voor opdracht van algemeen belang toegestaan van 1 september 2005 tot et met 31 augustus 2006 aan de heer Teirlinck, Peter, contractueel adviseur voor wetenschapsaangele Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 september 2005 zijn de verdelingsregels van het deel « auteurs » van de reprografievergoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 september 2005 zijn de verdelingsregels voor reprografievergoedingen van auteurs die geen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Reprografie. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 23 september 2005 zijn de verdelingsregels van het deel « uitgevers » van de reprografievergo type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005202620 bron ministerie van het waalse gewest Landbouw Bij ministerieel besluit van 1 juli 2005, dat in werking treedt op 1 juli 2005, wordt het bestek "Porc fermier de Wallonie" erkend als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op investe Bij hetzelfde besl

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005031334 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren type omzendbrief prom. 13/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000603 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de uitwisseling van informatie tussen de ambtenaren van de burgerlijke stand, in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken ter gelegenheid van een huwelijksaangifte waarbij een vreemdeling betrokken is

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005202580 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 7 en 8 september 2005 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op Die zake

document

type document prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005021132 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan de Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid I. Inleiding bij de Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid Tweede oproep tot voorstellen Tijde De Actie ter onde type document prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005095135 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 27 september 2005, wordt aan de onderneming « Protect » - « Borgto

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2004 tot benoeming van de leden van de Cel voor de programmering van dringende werken en van de afgevaardigden van de R type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieën per leerling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het totaal aantal attesten voor de toegang tot het tweede deel van de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde voor het academiejaar 2005-2006 alsmede van de verdeling van die at

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005012476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 17 september 2005, wordt : vanaf 1

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005009782 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vacante betrekkingen - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik : 1. De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter post aangetekende brief tot "FOD Justitie, en tot de voorz

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005011400 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Bij ministerieel besluit van 27 september 2005, schorst de Minister van Wetenschapsbeleid de tenuitvoerlegging van het Huishou

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 augustus 2005 heeft de heer Pieter Jan Langenberg de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort d

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 06/10/2005 numac 2005003722 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Seneffe « Route Baccarat »,
^