B.S. Index van de publicaties van 11 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type wet prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005009758 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 22 september 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) type wet prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005040207 bron algemene staat der kredietinstellingen ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JULI 2005 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005009760 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 september 2005, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de t type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit d.d. 21 september 2005, de detachering van de heer Luc Detroux, auditeur bij de Raad van State, bij het Kabinet van de Vice-voorzitter van Regering van de Franse Gemeenschap en Minister van H type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2005 werd met ingang van 1 juni 2005, de heer Vermeulen, Roland, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd tot de graad van attaché in de weddenschaal A11 bij de type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000605 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 september 2005, werd met ingang van 1 juni 2005, de heer Charles, Ruddy, administratief assistent in de weddenschaal CA3, bevorderd tot de graad van attaché in de weddenschaal A11 bij de Ce type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005014158 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Hoeilaart en Overijse, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005041902 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2004 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005003726 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanduiding van de instellingen bedoeld in artikel 23, § 7, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 21 september 2005 wordt de heer Tom De Waele, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, tijdens het academiejaar 2005-2006, de functie van assistent uit te oefene type koninklijk besluit prom. 26/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005003725 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van richtlijn 93/75/EE type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maat type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot verlenging v type koninklijk besluit prom. 04/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005012465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant (1) type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005002109 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 15 februari 2005 is aan de heer Tilquin, Jean-Marie, E. G., ambtenaar van de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 augustus 2005. Bij mini

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005000639 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzenbrief PLP 38bis betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones type omzendbrief prom. 21/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D + C en de nieuwe nationale vermeldingen die voor België moeten worden gebruikt in het geval

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005202676 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 augustus 2005 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 augustus Die zaa type bericht prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005018119 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Jozef Oste, wonende te 9150 Rupelmonde , Kasteelstraat 26, heeft op 23 septembe(...) Deze zaak is

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005202527 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd de schenking van een approxi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/08/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot een adjunct-referendaris Bij koninklijk besluit van 17 september 2005 wordt de Mevr. Claudine Mertes, adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005012479 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 is de heer Vanwolleghem, Urbain, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Van De type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een staatsraad Bij koninklijk besluit van 21 september 2005 wordt de heer Wilfried Van Vaerenbergh, eerste auditeur tot staatsraad benoemd.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005202677 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 9 september 2005 in zake de b.v.b.a. Antwerpse Distributieservice en anderen tegen het Algemeen Christelijk Vakverbond, waarvan de " Schend

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 11/10/2005 numac 2005040606 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 juni 2005 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^