B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009799 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2005 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor Vorenvermelde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2005 wordt aan de heer Timmermans, Erik, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Br type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009827 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfsjuristen Bij koninklijke besluiten van 17 september 2005 : - zijn benoemd, voor een nieuwe termijn van drie jaar, in de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut voor bedrijfs - als voo type koninklijk besluit prom. 20/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022827 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vastlegging van de toepassingsregels van het artikel 37, § 17 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor verstrekkingen in de thuisverplegi type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de personeelsenveloppe van militairen van het reservekader type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022892 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Belgische federatie van de distributie-ondernemingen v.z.w. » type ministerieel besluit prom. 27/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005021136 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202896 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 16 september 2005, dat op 3 juni 2005 voor onbepaalde duur in werking treedt, wordt de « S.A. ProCareer » als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening ui(...) Deze erkenning heeft het nummer type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202897 bron ministerie van het waalse gewest Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 14 september 2005 wordt de erkenning van de V.Z.W. « Infor Famille Brabant wallon » als instelling voor schuldbemiddeling vanaf 1 augustus 2005 ingetrokken, overeenkomstig het decre(...) type ministerieel besluit prom. 18/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005036245 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende de vaststelling van de vakken en de indeling van de vakken in algemene vakken, technische vakken en praktische vakken in het secundair onder

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005018121 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De vennootschap naar Duits recht Rems-Werk Christian Föll und Söhne GmbH & Co KG, hee Het beslu

document

type document prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers, Eupen Op 20 september 2005 werd de heer Balhan, Guy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Verviers, Eupen, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen type document prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk beluit van 10 oktober 2005 wordt aan de heer De Bruyne, Philippe, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Belanghe type document prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009821 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Bevorderingen Bij ministeriële besluiten van 21 september 2005 worden bevorderd door verhoging in weddeschaal tot de graad van adviseur 13 B bij het Centraal Bestuur : in het Franse taalkader : - met ingang van 1 novem - de heer Ba

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202755 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2005 wordt op 1 juli 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Marcel ERKEN, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum kan de betrokkene zijn rec type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202807 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2003 houdende de Gedragscode voor de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en van so type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202806 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 1998 tot oprichting in het gebied van Sector XVII - Franse Gemeenschap - van basisoverleg- en tussenoverlegcomités e type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202758 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 wordt op 1 september 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Félicien DE LAET, directeur-generaal. Vanaf die datum kan de betrokkene zijn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202760 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2005 wordt op 1 november 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Charles COLBACK, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum kan de betrokkene zijn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202792 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 augustus 2005 wordt op 1 december 2005 eervol ontslag uit haar ambt verleend aan Mevr. Nadine FRENAY, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum kan de betrokkene haar type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202754 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 augustus 2005 wordt op 1 augustus 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jules HUSSON, eerstaanwezend attaché. Vanaf die datum kan de betrokkene zijn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202759 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 wordt op 1 november 2005 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Marcel MARNEFFE, adjunct-directeur-generaal. Vanaf die datum kan de betrokkene type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202884 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de V.Z.W. "Service laïque d'Aide aux Justiciables et aux Victimes de la Province de Luxembourg", place Communale 21-25, te 6800 Libramont", als dienst voor sociale hulpverlening aan gede type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005202881 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie

erratum

type erratum prom. 10/08/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005011438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Diamantnijverheid. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2005 is de heer Eggermont, Georgy, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Derua, Leo, wiens man type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005 is de heer Stuer, Luk, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer Feremans, Rober

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer Philippe De Bruyne De betrokken org De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009829 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren : 1; - secretaris bij het parket van het hof van beroep - adjunct-sec type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012493 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Erik Timmermans De betrokken organisati De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Kortrijk-Ieper-Veurne De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Die(...) Voorwaarden : 1°

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009825 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2005 is het verzoek tot associatie van de heer Coëme, P., notaris ter standplaats Luik en van Mevr. Wéra, Ch., kandidaat-notaris, om de associatie « Paul-Arthur C(...) Mevr. Wér type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009828 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2005 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Gheuens, B., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de dat Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009826 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2005 is de duur van de stage van Mevr. Lonfils, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel, verlengd voor een periode van zes maanden, met ingang van 1 oktober 2 Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005012484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 september 2005 wordt Mevr. Vanessa Roorda met ingang van 1 juli 2005 tot rijksambtenaar benoemd als attaché, met ranginneming op 1 juli 2004. Bij koninklijk besluit van 28 september Bij koninklij

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005009824 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 14 september 2005, heeft de heer Teirlinck, E., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 27 septem

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202951 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR-medewerkers (niveau B) voor SELOR (AFG05013) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats v(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 21/10/2005 numac 2005202952 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Mariene Milieu-Noordzee voor het Directoraat-generaal Leefmilieu, Dienst Mariene Milieu voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG05831) Na deze(...) Toelaatbaarh

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 05/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005003728 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions »
^