B.S. Index van de publicaties van 25 oktober 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005009794 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 oktober 2005, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022884 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Forum des Juges de l'Union européenne pour l'Environnement a.s.b.l. » type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022885 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005022883 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bijkomende facultatieve toelage van 50.000 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 10/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2003012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het leerreglement dat van toepassing is in de ondernemingen die tot het ambtsgebied van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid behoren type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften type koninklijk besluit prom. 06/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005002116 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij De Post wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005003741 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België type koninklijk besluit prom. 12/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een aandeelhoudersovereenkomst krachtens artikel 304 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 23/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005003730 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005202936 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2005 wordt de heer professor Mormont ter vervanging van Dr. Olivier Fryman, ontslagnemend, aangewezen als gewoon lid van het begeleidingscomité bedoeld in artikel 12 van het samenwerkingsak type ministerieel besluit prom. 11/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005036278 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van het IPC in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 16/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005036268 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/09/2004 pub. 25/10/2005 numac 2005031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de samenstelling van de plenaire vergadering van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgericht door de ordonnantie van 10 februari 2000 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2004, worden beschermd als geheel(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005031354 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 september 2005 worden beschermd als geh(...)

decreet

type decreet prom. 27/06/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005202954 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof a) Bij vonnis van 6 september 2005 in zake het openbaar ministerie en anderen tegen P. Cornelis, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitr « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005202953 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 21 september 2005 in zake de n.v. Foret pompes funèbres en de b.v.b.a. Pirlet-Jeanty tegen N. Hydendal en anderen, waarvan de expe « Wor

document

type document prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005020085 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Dinsdag 25 oktober 2005, om 9 u. 30. m. Commissie voor de Huisvesting en Stadsvernieuwing - Verkiezing van een voorzitter ter vervanging van Mevr. (...) - Mondelinge vraag van Mevr. Adelheid BYTTEBIER (N) aan de heer Charl type document prom. 14/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005003633 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2005

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking van verscheidene normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen voor de attesten, adviezen en het kwalificatiegetuigschrift uitgereikt in het gespecialiseerd onderwijs van vorm 3 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202456 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Union des Etudiants de la Communauté française » als representatieve studentenorganisatie erkend op gemeenschapsniveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modellen voor de diploma's en de diplomasupplementen uitgereikt door de universitaire instellingen en de examencommissies voor universitair onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202449 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de keuze van de variabelen en de formule voor de berekening van het sociaal-economisch indexcijfer van elke statistische sector met toepassing van artikel 4, § 1, van het decreet v

erratum

type erratum prom. 18/07/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005202859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en houdende diverse bepalingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005202905 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de Médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 : wordt goedgekeurd de verkiezing tot titelvoerend lid van de « Academie royale de Médecine de Belgique » van : De Heer Professor M. Par wordt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005009834 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Brussel : 2; - te Brugge : 1; - te Verviers-Eupen : 1 . Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijk(...) Voor elke kandidatuurstelling dient type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005012499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van administratief agent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, (...) Voorwaarden : 1° vo type vacante bettreking prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Antwerpen De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Dienst van de(...) Voorwaarden : 1° vo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005009833 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2005, is aan de heer Espagne, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund zijn titel van Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005021140 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Gijsbrecht Dekkers, geboren op 22 september 1967, licentiaat algemene economie en doctor sociale wetenschappen, met ingang van 1 juli 2005 b

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 oktober 2005 hebben H.E. de Heer Dipak Chatterjee en de Heer Ahmat Abderaman Haggar de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majesteit accredi H.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005012480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2005 is de N.V. J. Lemaire, Fazantenlaan 100, te 1742 Ternat, erkend geworden voor het a(...) Bij ministerieel besluit van 10 oktob

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/10/2005 numac 2005015148 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 oktober 2005 heeft Mevr. Elwira Kucharska, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van de Republiek Polen te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.
^